ul. Biskupia 4, Gdańsk

Gdański Fundusz Równości 2023 II tura

Gdański Fundusz Równości 2023 II tura

Gdański Fundusz Równości 2023

Gdański Fundusz Równości

Konkurs na przyznawanie minigrantów i grantów

w Gdańskim Funduszu Równości 2023

(II tura)

 

Termin składania wniosków: 01.09.2023 r. – 20.09.2023 r.

Termin realizacji projektów: 24.10.2023 r. – 08.12.2023 r.

Gdański Fundusz Równości (GFR) jest zadaniem dofinansowanym ze środków Miasta Gdańska i jest on realizowany w ramach kampanii Gdańsk Miastem Równości.

 

Celem konkursu jest wspieranie inicjatyw lokalnych, które będę pobudzać aktywność społeczną gdańszczanek i gdańszczan oraz zwiększać zaangażowanie lokalnej społeczności w inicjatywy dotyczących różnorodności, równości praw człowieka i swobód obywatelskich oraz powinny być realizowane na rzecz mieszkańców i mieszkanek Miasta Gdańska.

W tym roku, szczególnie zachęcamy do składania projektów, które wspierają inicjatywy lokalne mające na celu przeciwdziałanie radykalizacji postaw:

 • nauka reagowania na dyskryminację i przemoc z pozycji świadka, świadkini,
 • zmiana postaw osób dyskryminujących przez działania edukacyjne i uwrażliwiające,
 • przeciwdziałanie mowie nienawiści.

 

Inicjatywy będą realizowane od 24.10.2023 r. – 08.12.2023 r.   Powinny angażować i integrować społeczność lokalną, dla której są realizowane. Każda z nich powinna być zgodna z zasadami równości szans i niedyskryminacji ze względu na przesłanki takie jak wiek, płeć, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne i narodowość, wyznanie – bezwyznaniowość, religię, orientację psychoseksualną i tożsamość płciową oraz dyskryminację krzyżową (wielokrotną).

Podmiotami uprawnionymi do składania Ofert na realizację zadań w ramach konkursu są:  

 • organizacje pozarządowe
 • spółdzielnie socjalne; 
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; 
 • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością niedziałające w celu osiągnięcia zysku  oraz  przeznaczające  całość  dochodu  na realizację celów statutowych, które nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. 
 • grupy nieformalne – w skład grupy powinny wchodzić co najmniej cztery osoby, która będzie reprezentowana przez lidera/-rkę grupy nieformalnej.

W ramach konkursu można ubiegać się o dofinansowanie w dwóch kategoriach grantowych:

 • minigrant – do 700,00 zł dla grup nieformalnych
 • grant – do 7000,00 zł dla organizacji pozarządowych

W puli II tury Gdańskiego Funduszu Równości 2023 r.  są 42 410 zł. Dofinansowano ze środków Miasta Gdańsk, w kwocie tej uwzględnione jest dofinansowanie 5 minigrantów przy wsparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) przeznaczonych na integrację dzieci i młodzieży polskiej i ukraińskiej zamieszkujących na terenie Gdańska,

 

Nabór prowadzi operator funduszu – Stowarzyszenie WAGA, które zaprasza do kontaktu oraz na szkolenia dla wnioskodawców.

 

Składanie wniosków:

 • na grant wyłącznie poprzez generator on-line dostępny na stronie witkac.pl,
 • na minigrant w wersji papierowej, osobiście w biurze operatora (biuro otwarte jest 9.00 – 16.00) lub w wersji papierowej, listownie na adres: Stowarzyszenie WAGA, ul. Biskupia 4, 80-875 Gdańsk (decyduje data stempla pocztowego) lub przesłać pocztą tradycyjną (dotyczy tylko organizacji nieformalnych) na adres: Stowarzyszenie WAGA, ul. Biskupia 4, 80 – 875 Gdańsk. Decyduje data wpływu do biura Operatora.

 

TERMIN REALIZACJI PROJEKTÓW W GDAŃSKIM FUNDUSZU RÓWNOŚCI 2023
Składanie wniosków na witkac.pl                                     01.09.2023 r. – 20.09.2023 r.  
Dostarczenie potwierdzenia złożenia wniosku (w ciągu 3 dni roboczych od złożenia wniosku)     do 25.09.2023 r.  
Ocena formalna wniosków do 28.09.2023 r.      
Poprawki formalne do 02.10.2023 r.  
Ocena merytoryczna od 03.10.2023 r. do 17.10.2023 r.  
Ogłoszenie wyników 18.10.2023 r.  
Wysyłka maila do zwycięzców 18.10.2023 r.  
Szkolenie dla realizatorów projektów 23.10.2023 r.   
Termin realizacji projektów od 24.10.2023 r. – 08.12.2023 r.  
Rozliczenie projektów                                              14 dni od dnia zakończenia realizacji Projektów  

 

Osoby, które chciałyby się więcej dowiedzieć w temacie Gdańskiego Funduszu Równości zapraszamy na spotkanie informacyjne, dotyczące zasad przygotowania wniosków, które odbędzie się w czwartek, 7 września, o godz. 17.00 przy ul. Biskupiej 4 w Gdańsku w siedzibie Stowarzyszenia WAGA.

 

Promocja

Wszelkie materiały promocyjne muszą zawierać odpowiednie logotypy:

 

Dokumentacja

Regulamin konkursu 

Kontakt

Magdalena Paszkowska

Koordynatorka Gdańskiego Funduszu Równości

Stowarzyszenie WAGA

e-mail: gfr.stowarzyszeniewaga@gmail.com

tel. 576-924-999

 

Czarny logotyp kampanii Gdańsk Miastem Równości i Gdańskiego Funduszu Równości.

Poniżej czarny napis na szarym tle: Termin naboru do funduszu od dwudziestego ósmego lutego do trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku.

Operatorem funduszu jest Stowarzyszenie Waga, numer telefonu: 576924999, adres mailowy: gfr.stowarzyszeniewaga@gmail.com

Poniżej logotypy Miasta Gdańska Dofinansowano ze środków Miasta Gdańsk

i logo Stowarzyszenia Waga.

Miasto Gdańsk

UNICEF

@FundacjaGdańska

#GdańskMiastemRówności

#GdańskiFunduszRówności