ul. Biskupia 4, Gdańsk

Bilet do Równości, akcja Stowarzyszenia WAGA – podsumowanie

Bilet do Równości, akcja Stowarzyszenia WAGA – podsumowanie

kaPrzez trzy popołudniowe godziny soboty 7 maja 2011 różowy tramwaj akcji „Bilet do Równości” jeździł na trasie Oliwa – Gdańsk, promując Europejską Kartę Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym.

– W sumie rozdaliśmy 800 biletów upoważniających do darmowego przejazdu tramwajem akcji – mówi Krystyna Ejsmont, współautorka projektu, który powstał w ramach programu British Council Active Citizens – Aktywna Społeczność. – Informowaliśmy o treści Karty, kilka osób wzięło udział w konkursie na wierszyk, a dzieci w konkursie plastycznym dotyczącym równości. Wszyscy przyjmowali naszą inicjatywę z zainteresowaniem, dopytywali o szczegóły, adres strony na której można przeczytać o akcji i Karcie – www.biletdorownosci.pl – dodaje Krystyna Ejsmont.

– O co chodzi właściwie z tą Kartą? – takie pytanie pojawiało się w tramwaju i na pętlach w Oliwie i Chełmie, gdzie akcja także miała swoje przyczółki.

Karta, od 2006 roku rekomendowana samorządom i regionom Europy przez Radę Gmin i Regionów Europy, składa się z zasad, do przyjęcia których zobowiązuje się sygnatariusz Karty. Są to:

  1. Równość kobiet i mężczyzn stanowi fundamentalne prawo.
  2. Zagwarantowanie, że równość kobiet i mężczyzn, różnorodne formy dyskryminacji (oparte na płci, rasie, kolorze skóry, pochodzeniu etnicznym i społecznym, cechach genetycznych, języku, religii czy wierze, przekonaniach politycznych lub innych, przynależności do mniejszości narodowej, urodzeniu, niepełnosprawności, wieku, orientacji seksualnej czy statusie społeczno-ekonomicznym) i nierównego traktowania są brane pod uwagę.
  3. Zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w procesie decyzyjnym jest warunkiem demokratycznego społeczeństwa.
  4. Eliminacja stereotypów opartych na płci jest podstawą osiągnięcia równości kobiet i mężczyzn.
  5. Włączając kwestie płci do wszystkich działań samorządów lokalnych i regionalnych konieczne jest promowanie równości kobiet i mężczyzn.
  6. Właściwie opracowane plany działania i programy są koniecznymi narzędziami do promowania równości kobiet i mężczyzn.

Karta mówi, że „Perspektywa równości płci musi być brana pod uwagę przy tworzeniu polityki, metod i instrumentów, które wpływają na codzienne życie społeczności lokalnej np. poprzez techniki głównego nurtu zarządzania (gender mainstreaming) oraz budżetowanie pod kątem płci (gender budgeting). W tym celu doświadczenie kobiet w życiu lokalnym, warunki życia i pracy, muszą zostać zbadane i wzięte pod uwagę”.

Etapy wprowadzania Karty

Po przyjęciu przez Radę Miasta uchwały dotyczącej wdrożenia Karty i podpisaniu jej przez prezydenta, zaczyna się tworzenie Równościowego Planu Działania. Są na to dwa lata od momentu podpisania uchwały przez prezydenta. Przygotowanie Planu poprzedzają konsultacje społeczne oraz badania dotyczące aktualnego stanu polityki równości w życiu lokalnym miasta. Plan wyznacza cele i priorytety na działania na 2-3 lata, potem tworzy się kolejny, podsumowując wcześniejsze efekty. „Sygnatariusz będzie regularnie informował opinie publiczną o postępach we wdrażaniu Planu” – informuje treść Karty.

– Akcja Stowarzyszenia WAGA, jest kierowana do wszystkich kobiet i mężczyzn Gdańska – mówi Elżbieta Jachlewska, wiceprezeska Stowarzyszenia WAGA i współautorka projektu „Bilet do Równości”. – Przejawy dyskryminacji nie dotyczą tylko kobiet, także mężczyzn, m.in. w zakresie środków na badania profilaktyczne, dostępu ojców małych dzieci do miejsc, gdzie mogą przewinąć dziecko – mówi Jachlewska – A przecież są jeszcze problemy ludzi starszych, osób niepełnosprawnych i innych, dyskryminowanych w różnym stopniu.

Mapowanie problemów w trakcie przygotowywania Równościowego Planu Działania powinno pokazać cały obraz sytuacji równych szans w Gdańsku.

Kontakt: Elżbieta Jachlewska, e-mail: e.jachlewska@wp.pl