Get Adobe Flash player

O nas

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Stowarzyszenie WAGA, Gdańsk, ul. Biskupia 4

adres e-mail: stowarzyszenie.waga@gmail.com, adres pocztowy: 80- 875 Gdańsk, ul. Biskupia 4

Twoje dane osobowe otrzymaliśmy  od Ciebie przy  wypełnianiu:

 1. Formularza Zgłoszeniowego na potrzeby projektu: System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w Gdańsku
 2. Listy obecności udziału w zajęciach organizowanych w siedzibie Wagi

Cel i podstawa prawna:

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do:

 • realizacji projektu System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w Gdańsku
 • kontaktowania się z Tobą w celach związanych z projektami realizowanymi przez Wagę

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział
 • propagowania wydarzeń i innych projektów realizowanych przez Stowarzyszenie WAGA

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Podstawa prawna: Art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Aby realizować projekt, oczekujemy podania przez Ciebie następujących danych osobowych:                                                                                       Imię, nazwisko, adres, Pesel, numer telefony, adres e-mail, status na rynku pracy, status społeczny stopień niepełnosprawności,

Podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Stowarzyszenie, cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Twoje dane osobowe udostępniamy wyłącznie kontrahentom projektu System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w Gdańsku, czyli:

 • instytucjom szkoleniowym
 • pracodawcom oferującym staże zawodowe

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania.. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Stowarzyszenie WAGA zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Stowarzyszenie WAGA powstało z inicjatywy kilkunastu kobiet i ich niezgody na dyskryminację kobiet w Polsce. W tej chwili liczymy 20 członków i członkiń. Naszym celem było wprowadzenie perspektywy feministycznej do polityki miejskiej i ogólnopolskiej oraz wsparcie osób wykluczonych. Statutowym celem WAGI jest działanie na rzecz równości kobiet i mężczyzn.

Od 2009 r. WAGA przeprowadza akcje na rzecz wprowadzenia Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym (Karta), dokumentu, który stanowi dedykowane narzędzie dla Miasta na rzecz niwelowania dyskryminacji mieszkańców i mieszkanek. Mimo braku funduszy WAGA swoimi działaniami (m.in. Bilet do Równości 2010/11; przetłumaczenie Przewodnika wdrożeniowego Karty, przedstawicielstwo w Gdańskiej Radzie ds. Równego Traktowania) wprowadziła Kartę do agendy prac nad Modelem na Rzecz Równego Traktowania (Model), którego celem jest opracowanie polityk równościowych możliwych do realizacji z pozycji miasta.

WAGA jest organizacją nastawioną na partnerstwo, np. w 2018 r. wraz z Krytyką Polityczną będzie organizować obchody stulecia praw wyborczych kobiet, od 2011 r. współtworzy Trójmiejską Akcję Kobiecą (TAK); udostępniamy swoją siedzibę dla organizacji lokalnych, budując rzecznictwo idei równościowych (m.in. wspieramy drużynę piłkarek nożnych). Sposoby na promowanie naszych wartości są różnorodne:

 • filmy dokumentalne („Kobieta bez przestrzeni”, „Założę czerwone
  spodnie”),
 • wydawnictwo (czasopismo „Obywatelka”, powieść „Polki. Podróż do wnętrza Polski”),
 • spektakle („Podróż do wnętrza
  pomarańczy”),
 • wydarzenia (Kongres Kobiet Pomorza 2016; Kobiety RatujMy demokrację, 2017),
 • konferencje (Kobieta w przestrzeni publicznej, 2014),
 • seminaria (Krzywicka – emancypantka
  dwudziestolecia międzywojennego, 2013, we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim),
 • praca u podstaw w ramach realizacji projektów (Aktywizacja społeczno-zawodowa, Dom Sąsiedzki).

Praca z osobami wykluczonymi to wiedza o ich potrzebach i o mankamentach systemu, którą przekazujemy miastu. Dzięki zaangażowaniu w Model możliwa jest rekomendacja dla władz miasta o zwiększenie funduszy na przeciwdziałanie przemocy oraz zweryfikowanie systemu pomocy ofiarom.

Podejmujemy także inne wyzwania – to m.in. zbiórka podpisów pod projektem obywatelskim Ratujmy Kobiety, współpraca z Fundacją STER i przeprowadzone w jej ramach badania dotyczące przemocy seksualnej wobec kobiet w woj. pomorskim. WAGA w głównej mierze pozyskuje środki na swoje działania z darowizn oraz dotacji.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I

 1. Stowarzyszenie, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem, nosi nazwę „WAGA”.
 2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych.
 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gdańsk.
 4. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 6. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
 7. Stowarzyszenie może należeć do organizacji międzynarodowych na warunkach określonych w ich statutach, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczypospolita Polska jest stroną i nie jest sprzeczne z celami statutowymi Stowarzyszenia. Przystąpienie do organizacji międzynarodowych wymaga uchwały Walnego Zebrania Członkiń i Członków podjętej zgodnie i na warunkach określonych w Rozdziale IV pkt 34 niniejszego statutu.
 8.  Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członkiń i członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracownice i pracowników.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 1. Celami Stowarzyszenia są:
  a/ obrona praw kobiet i ich rodzin,
  b/ polepszenie warunków życia kobiet i ich rodzin
  c/ zwiększenie udziału kobiet w życiu publicznym, a zwłaszcza zwiększenie liczebnego  udziału kobiet w organach władzy publicznej,
  d/ pomoc w rozwijaniu społecznej aktywności obywateli i obywatelek , szczególnie osobom z grup słabo reprezentowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, zwłaszcza kobietom, osobom starszym i niepełnosprawnym,
  e/ dążenie do poprawy stanu środowiska naturalnego,
  f/ działanie na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
  g/ działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu.
  h/ działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji niezbędnej do rozwoju społeczno-obywatelskiego,
  i/rozwój inicjatyw obywatelskich na rzecz rozwoju społecznego i kulturalnego,
  j/ włączanie mieszkańców i mieszkanek w procesy demokratyczne, budowanie społeczeństwa obywatelskiego,
  k/ upowszechnianie idei wolontariatu,
  l/ propagowanie idei samorządności w miejscu zamieszkania,
  m/ działanie edukacyjne na rzecz społeczeństwa obywatelskiego,
  n/ współudział w kształtowaniu rozwoju miasta,
  o/ uczestnictwo w rozwoju infrastruktury miejskiej,
  p/ kultywowanie historii, tradycji i kultury regionu,
  q/ rozwój kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa w regionie,
  r/ kształtowanie i propagowanie idei wspólnej Europy.
  s/ wspieranie partycypacji w procesach demokratycznych, budowanie społeczeństwa obywatelskiego,
 2. Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez:
  a/ utworzenie centrum interwencji kryzysowej dla kobiet i ich rodzin,
  b/ współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi,
  c/ prowadzenie całorocznej działalność wychowawczej, edukacyjnej i oświatowej, szczególnie dzieci i młodzieży,
  d/ aktywizacja osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności kobiet, osób starszych i niepełnosprawnych,
  e/ działanie na rzecz równych szans kobiet i mężczyzn,
  f/ upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
  g/prowadzenie badań i konsultacji społecznych,
  h/ współpracę z władzami lokalnymi na różnych szczeblach,
  i/ prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej,
  j/ pomoc prawną, psychoterapeutyczną, finansową
  k/ promowanie i zachęcanie do profilaktyki na rzecz zdrowia kobiet i ich rodzin,
  l/ promocję zatrudnienia i poradnictwo zawodowe
  m/ wspieranie rodzin w opiece nad dziećmi i osobami wymagającymi opieki.
  n/ podejmowanie działań na rzecz wyrównywania szans, zapobiegając wykluczeniu społecznemu,
  o/ realizowanie inicjatyw lokalnych, w tym w zakresie obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków, zieleńców, placów zabaw oraz infrastruktury miejskiej,
  p/ upowszechnianie i wspieranie udziału mieszkańców i mieszkanek w podejmowaniu decyzji przez organy samorządu lokalnego,
  r) podejmowanie działań na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego,
  s) podejmowanie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  t) podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej i współpracy między społecznościami,
  u) udzielanie pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, działania charytatywne,
  w) organizowanie przedsięwzięć związanych z rozwojem kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa,
  z) organizowanie letniego i zimowego wypoczynku w formach wyjazdowych i w miejscu zamieszkania.
 3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy do realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członkinie i członków.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKINIE I CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

 1. Członkiniami i członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem/członkinią wspierającym Stowarzyszenie.
 2. Stowarzyszenie posiada członkinie/członków:
  a/ zwyczajnych,
  b/ wspierających,
  c/ honorowych.
 3. Członkinią/członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
  a/ złoży deklarację członkowską na piśmie,
  b/ przedstawi pozytywną opinię dwóch członkiń/członków Stowarzyszenia.
 4. Członkinią/członkiem Zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
 5. Członkinią/członkiem Wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 6. Członkinią/członkiem Wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
 7. Członkinią/członkiem Honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 8. Członkinie i członkowie Honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie na wniosek 10 członkiń/członków Stowarzyszenia.

 

 1. Członkinie/członkowie Zwyczajni mają prawo:
  a/ biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do organów Stowarzyszenia,
  b/ korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
  c/ udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
  d/ zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.
 2. Członkinie /członkowie Zwyczajni mają obowiązek:
  a/ brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
  b/ przestrzegania statutu i uchwał organów Stowarzyszenia,
  c/ regularnego opłacania składek.
 3. Członkinie i członkowie Wspierający i Honorowi nie posiadają biernego ani czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z w statutowych organach Stowarzyszenia głosem doradczym, poza tym posiadają takie same prawa jak członkinie/członkowie Zwyczajni.
 4. Członkini/członek Wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia.
 5. Członkinie/członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
 6. Utrata członkostwa następuje na skutek:
  a/ pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
  b/ wykluczenia przez Zarząd:
 • z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał organów Stowarzyszenia,
 • z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
 • z powodu nie płacenia składek za okres pół roku,
 • na pisemny wniosek trzech członkiń/członków Stowarzyszenia
  c/ utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
  d/ śmierci członkini/członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członkiń/członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanej/zainteresowanemu przysługuje odwołanie w terminie 30 dni do Walnego Zebrania Członkiń i Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członkiń i Członków jest ostateczna.

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANY STOWARZYSZENIA

 1. Organami Stowarzyszenia są:
  a/ Walne Zebranie Członkiń i Członków,
  b/ Zarząd,
  c/ Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się większością głosów w głosowaniu tajnym.

Członkinie/członkowie wybrani do organów Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje.

 1. Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu członkiń i członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
 2. Walne Zebranie Członkiń i Członków jest najwyższym organem Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu Członkiń i Członków biorą udział:
  a/ z głosem stanowiącym – członkinie i członkowie zwyczajni,
  b/ z głosem doradczym – członkinie i członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
 3. Walne Zebranie Członkiń i Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 4. Zwyczajne Walne Zebranie Członkiń i Członków jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje listem poleconym lub drogą elektroniczną do wiadomości wszystkich członkiń i członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członkiń i Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członkiń/członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 6. Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członkiń i członków.

Przy braku quorum w pierwszym terminie, w drugim prawidłowo ogłoszonym terminie Walnego Zebrania uchwały podejmowane są bezwzględną większością głosów członkiń/członków obecnych na zebraniu. Głosowanie jest jawne.

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członkiń i Członków należą:
  a/ określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
  b/ uchwalanie zmian statutu,
  c/ wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
  d/ udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  e/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  f/ uchwalanie budżetu,
  g/ uchwalanie wysokości składek członkowskich,
  h/ podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członkiń/członków honorowych,
  i/ rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członkinie i członków Stowarzyszenia lub jego organy,
  j/ rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  k/ podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
  l/ podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Stowarzyszenia.
 2. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członkiń i Członków i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 3. Członkami Zarządu nie mogą zostać osoby które, były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 4. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, w tym z Prezeski, Wiceprezeski/Wiceprezesa, Sekretarza i 2 członkiń/członków Zarządu.
 5. Do reprezentowania Stowarzyszenia konieczne jest współdziałanie 2 członkiń/członków Zarządu.
 6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezeska Zarządu Stowarzyszenia. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów.
 7. Do obowiązków Zarządu należy przede wszystkim:
  a/ realizacja celów Stowarzyszenia,
  b/ wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członkiń i Członków,
  c/ sporządzanie planów pracy i budżetu,
  d/ sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
  e/ podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
  f/ reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
  g/ zwoływanie Walnego Zebrania Członkiń i Członków,
  h/ przyjmowanie i skreślanie członkiń/członków,
  i/ powoływanie punktów konsultacyjnych w terenie.
 8. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

 

 1. Członkinie i członkowie Komisji Rewizyjnej :a) nie mogą być członkiniami/członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej, b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

 

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób, w tym Przewodniczącej/Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącej/Wiceprzewodniczącego, Sekretarza i 2 członkiń/członków.
 2. Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy przede wszystkim:
  a/ kontrola działalności Zarządu,
  b/ składanie na Walnym Zebraniu Członkiń i Członków sprawozdań z kontroli wraz z wnioskami .
 3. Komisja Rewizyjna ma prawo do:
  a/ wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członkiń i Członków oraz zebrania Zarządu,
  b/ składania wniosków o udzielenie absolutorium członkiniom i członkom Zarządu Stowarzyszenia,
  c/ składania sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członkiń i Członków.
 4. W razie gdy skład któregokolwiek z organów Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu przed upływem kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, dokonanej przez pozostałe członkinie i członków danego organu Stowarzyszenia. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
  a/ ze składek członkowskich,
  b/ z darowizn, spadków, zapisów i innych,
  c/ z dotacji i ofiarności publicznej,
  d/ z działalności gospodarczej Stowarzyszenia.
 2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na wyodrębnionym rachunku bankowym Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd w drodze uchwał.
 5. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli,w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy 2 członkiń/członków Zarządu działających łącznie.
 6. Członkiniom i członkom stowarzyszenia zabrania się: a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członkiń/członków, członkiń/członków organów lub pracownic/pracowników oraz osób, z którymi członkinie/członkowie, członkinie/członkowie organów oraz pracownice/pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”, b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członkiń/członków, członkiń/członków organów lub pracownic/pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, c) wykorzystywania majątku na rzecz członkiń/członków, członkiń/członków organów lub pracownic/pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego, d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkinie/członkowie organizacji, członkinie/członkowie jej organów lub pracownice/pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członkiń i Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członkiń i Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach”.

Niniejszy Statut został uchwalony Uchwałą nr 1/12 w dniu 30 czerwca 2012 roku.