ul. Biskupia 4, Gdańsk

Doświadczasz dyskryminacji i przemocy? Zgłoś się do GCRT!

Doświadczasz dyskryminacji i przemocy? Zgłoś się do GCRT!

Wznowiona została działalność Gdańskiego Centrum Równego Traktowania (GCRT). Od 21 października mieszkańcy Gdańska ponownie otrzymują specjalistyczne oraz kompleksowe wsparcie dla osób doświadczających dyskryminacji i przemocy.

Nie czuję się bezpiecznie. Mój kolega został napadnięty na molo w Brzeźnie, sprawcy krzyczeli, że jest pedałem i wybili mu jedynki. Złożyliśmy się, żeby wstawiono mu implanty. (mężczyzna, 36 lat)

Mój przyjaciel, instruktor teatralny, pracował w gdańskiej podstawówce, gdzie nie ukrywał tego, że jest gejem. Nie dostał przedłużenia umowy. Dostał informację zwrotną, że szkoła i inni pedagodzy nie są przygotowani na to, żeby dzieciom i rodzicom tłumaczyć „te sprawy”. (kobieta, 24 lata)

Nie lepiej jest w innych dziedzinach życia. Przemoc seksualna, szczególnie gwałt, nadal jest tematem tabu. Odpowiedzialnością za nią często obarcza się kobiety, sugerując, że prowokowały mężczyznę ubiorem, sposobem zachowania.

W działalności samorządowej kobiet wciąż króluje stereotyp, iż polityka jest męską sferą działalności.

Opieka nad dzieckiem jest obowiązkiem zarówno kobiety jak i mężczyzny. Stereotypowe postrzeganie, iż jest to zadaniem tylko i wyłącznie kobiety lub przerzucanie tej odpowiedzialności na babcie i dziadków, jest przyczyną rezygnowania tych grup społecznych ze swojej kariery zawodowej, czy też ze własnych ambicji, aspiracji, rozwijania pasji i zainteresowań.

W obszarze zdrowia wciąż ma miejsce infantylizacja zarówno osób starszych, jak i osób młodych przez lekarzy, co skutkuje częstym lekceważeniem ich dolegliwości lub nieleczeniem chorób.

Planujemy działania polegające na skutecznym wsparciu dla osób doświadczających niesprawiedliwego, nierównego, czy poniżającego traktowania wyjaśnia Marianna Palider, główna specjalistka ds.wsparcia w GCRT. – Zapewniamy pomoc prawną i psychologiczną, wsparcie indywidualne i grupowe, dostęp do tłumaczeń . Utrzymujemy i sukcesywnie rozszerzamy sieć współpracujących organizacji wspierających ww. osoby, zapewniamy szkolenia, spotkania oraz warsztaty dla profesjonalistów i podmiotów pracujących z osobami dyskryminowanymi. Prowadzimy również rejestr spraw zgłaszanych do GCRT, a tym samym wspieramy Urząd Miasta Gdańska  przy monitorowaniu sytuacji dyskryminacji i przemocy z nienawiści.

Nagłaśnianie przejawów dyskryminacji wobec osób z 6 grup przesłankowych sprawia, że coraz lepiej rozumiemy, na czym polega cierpienie i wykluczenie, które im towarzyszy – dodaje Elżbieta Jachlewska, przedstawicielka pierwszej kadencji Gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania, liderka grupy przesłankowej „Płeć”. – Szczególnie w obecnej, bardzo trudnej sytuacji, gdy rośnie napięcie społeczne, a nastroje są podsycane przez media i polityków, ogromnie ważne jest, abyśmy wszyscy byli uważni na siebie nawzajem. Dzięki GCRT możemy tworzyć bezpieczną przestrzeń do życia dla mieszkańców i mieszkanek Gdańska – z dostępem do specjalistycznych form wsparcia dla każdej osoby doświadczającej dyskryminacji i przemocy z nienawiści.

GCRT powstało w 2019 roku i było odpowiedzią na pojawiające się sytuacje dyskryminacji i niesprawiedliwego traktowania w Gdańsku, a także na oczekiwania społeczne dotyczące podejmowania przez władze Gdańska konkretnych działań zmierzających do skutecznego zapobiegania przemocy i dyskryminacji w przestrzeni publicznej.

Punkt wyjścia do prac nad Modelem na rzecz Równego Traktowania w Gdańsku stanowiła diagnoza. Jej celem było ustalenie głównych potrzeb i problemów grup, których dotyczył Model oraz ogólnej sytuacji mieszkańców i mieszkanek Gdańska związanej z kwestią równego traktowania. Pracowano w grupach skupionych wokół cech tożsamości, które mogą być przyczyną dyskryminacji i nierównego traktowania tj.: wiek, płeć, pochodzenie etniczne i narodowe, niepełnosprawność, religia/wyznanie i bezwyznaniowość, czy orientacja seksualna.

Badania wskazują, że w Polsce osoby LGB doświadczają przemocy i dyskryminacji – mówi Jachlewska. – Raport obejmujący lata 2015-201670 pokazuje, że ofiarą przemocy w Gdańsku padło 72% osób LGB, z tego większość wielokrotnie. Zdarzenia te mają charakter nienawistnych wyzwisk, gróźb, niszczenia mienia, przemocy seksualnej i fizycznej. W ponad 95% przypadków nie są one zgłaszane na policję, a sprawcy pozostają bezkarni. Ponad połowa badanych nieheteroseksualnych osób zamieszkujących w Gdańsku deklaruje, że ukrywała swoją orientację w miejscu pracy (58%), w szkole (57%), przed sąsiadami lub najemcami z obawy przed ich reakcją (45%). Połowa czuła się osamotniona (48%), a ponad jedna trzecia (37%) miała myśli samobójcze na przestrzeni ostatnich miesięcy poprzedzających badanie.

W 2019, pilotażowym roku działalności GCRT, po pomoc zgłosiło się 178 osób. Ze 152 osób, które skorzystały ze wsparcia, 26 przekierowano do innych organizacji. Wśród tych 152 osób było 100 kobiet i 52 mężczyzn, a średnia wieku wyniosła 40,2 l.

Obecnie do GCRT można się zgłaszać od 21 października. Jakie trzeba spełnić warunki, aby zostać objętym wsparciem?

W GCRT zapewniamy wsparcie dla mieszkańców i mieszkanek Gdańska doświadczających nierównego, niesprawiedliwego traktowania z powodu którejkolwiek z sześciu przesłanek ustawowych, tj. wiek, płeć, pochodzenie etniczne i  narodowe, niepełnosprawność, religia/wyznanie/bezwyznaniowość, czy orientacja  psychoseksualna – mówi Marianna Palider. – Warto przypomnieć, że dyskryminacja jest zakazana prawem: konstytucją, kodeksem pracy, tzw. ustawą równościową, kodeksem cywilnym, kodeksem wykroczeń, a jednak wciąż wiele osób doświadczających dyskryminacji nie zgłasza swoich spraw. Apeluję do wszystkich osób mieszkających w Gdańsku: jeśli spotykacie się z aktami dyskryminacji – osobiście lub w roli świadków – zgłaszajcie te sprawy do GCRT! Tylko wspólnie możemy skutecznie przeciwdziałać nierównemu traktowaniu, pomagając osobom dotkniętym przestępstwem z nienawiści, poniżaniem, niesprawiedliwym traktowaniem. „Każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej osoby.”

 Podczas trwania projektu, w latach 2020-2022 planowane jest:

– prowadzenie szerokiego wsparcia indywidualnego i grupowego (w tym asystentury) osób zamieszkujących Gdańsk i doświadczających dyskryminacji;

– zapewnienie dostępu do tłumaczeń lub specjalistów posługujących się językami głównych społeczności imigranckich w Gdańsku;

– prowadzenie szerokiego wsparcia indywidualnego i grupowego dla profesjonalistów i podmiotów pracujących z ww. osobami;

– utrzymanie i sukcesywne rozszerzanie sieci współpracujących organizacji, wspierających ww. osoby;

– koordynacja i inicjowanie współpracy międzysektorowej jednostek miejskich oraz 3.sektora w zakresie wspierania ww. osób, szczególnie współpraca z: MOPR i WRS UMG, Gdańskim Centrum Kontaktu itp.;

– zapewnienie szkoleń, spotkań i warsztatów dla profesjonalistów i podmiotów pracujących z ww. osobami;

– prowadzenie rejestru spraw zgłaszanych do GCRT, a tym samym wsparcie przy monitorowaniu sytuacji dyskryminacji i przemocy z nienawiści prowadzonym przez UMG;

– przeprowadzenie 2 konferencji dla specjalistów i podmiotów pracujących z osobami doświadczających dyskryminacji celem podnoszenia ich kompetencji i profesjonalizmu działań w kontakcie z ww. osobami i sytuacjami.

– organizacja i przeprowadzenie jednego cyklu szkoleń metodą „studium przypadku” składającego się z 6 warsztatów uwzględniających problematykę 6 ustawowych przesłanek. Szkolenia skierowane przede wszystkim do osób współpracujących w ramach sieci GCRT oraz ich kadr.

 

Projekt dofinansowany przez Miasto Gdańsk.Biuro GCRT znajduje się w siedzibie Stowarzyszenia WAGA przy ul. Biskupiej 4 w Gdańsku. Jest czynne od poniedziałku do piątku wraz z dyżurami telefonicznymi w soboty.

Telefon: +48  519 544 485 lub e-mail: kontakt@gcrt.pl                                                                                                             

Biuro GCRT znajduje się także w oddziale Fundacji FOSA  przy ul. Toruńskiej 8/4 w Gdańsku. Telefon: +48   577 772 832