ul. Biskupia 4, Gdańsk

Gdański Fundusz Równości 2022 konkurs II tura

Gdański Fundusz Równości 2022 konkurs II tura

Gdański Fundusz Równości

Konkurs na przyznawanie minigrantów i grantów

w Gdańskim Fundusz Równości 2022

II tura

 

Numer konkursu:  1/2022GFR

Termin realizacji projektów:  01.10.2022 r. – 10.12.2022

Termin składania wniosków:  06.07.2022 r. – 03.08.2022 r. do 16:00

Celem Gdańskiego Funduszu Równości jest wspieranie inicjatyw lokalnych dotyczących różnorodności, równości praw i szans, praw człowieka i swobód obywatelskich. W tym roku, szczególnie zachęcamy do składania projektów, które wspierają inicjatywy lokalne na rzecz obywateli i obywatelek Ukrainy oraz przeciwdziałają dyskryminacji ze względu na pochodzenie etniczne i narodowe.

Inicjatywy powinny zaangażować i integrować społeczność lokalną, dla której są realizowane. Każda z nich powinna być zgodna z zasadami równości szans i niedyskryminacji ze względu na takie cechy tożsamości jak wiek, płeć, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne i narodowość, wyznanie – bezwyznaniowość, religię, orientację psychoseksualną i tożsamość płciową oraz dyskryminację krzyżową (wielokrotną).

Działania w projekcie powinny być realizowane na rzecz mieszkańców i mieszkanek Miasta Gdańska, z uwzględnieniem obywatelek i obywateli z Ukrainy którzy uciekli przed wojną do Gdańska.

Podmiotami uprawnionymi do składania Ofert na realizację zadań w ramach konkursu są:  

  1. organizacje pozarządowe oraz podmioty zarejestrowane  na  terenie Rzeczypospolitej Polskiej o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności  pożytku  publicznego i o wolontariacie, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu  9  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), a także niedziałające w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia;
  2. spółdzielnie socjalne; 
  3. grupy nieformalne – w skład grupy powinny wchodzić co najmniej cztery osoby, która będzie reprezentowana przez lidera/-rkę grupy nieformalnej.

Kwota przeznaczona na dotacje:

W ramach konkursu można ubiegać się o dofinansowanie dwóch kategorii grantowych

  1. minigrant – do 700,00 zł (słownie: siedemset złotych) dla grup nieformalnych.
  2. grant – do 7000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych) dla organizacji pozarządowych.

Pula środków ogółem: 35 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy zł)

Kwota dotacji na zadanie: od 0,00 zł do 700,00 zł – minigranty oraz od 0,00 zł – 7000,00 zł – granty
% Wymagany całkowity wkład własny: 10 %, w tym niefinansowy osobowy: 10 %

Obligatoryjny wkład osobowy w postaci pracy wolontaryjnej musi stanowić nie mniej niż 10% wartości dotacji.

 

Składanie wniosków:

Wnioski na grant należy złożyć na jeden z trzech możliwych sposobów:

  1. on-line w systemie generatora wniosków witkac.pl,
  2. w wersji papierowej osobiście w biurze Operatora (biuro otwarte jest 9.00 – 16.00)

     (dotyczy tylko organizacji nieformalnych)

  1. przesłać pocztą tradycyjną (dotyczy tylko organizacji nieformalnych) na adres:

     Stowarzyszenie WAGA, ul. Biskupia 4, 80 – 875 Gdańsk

     Decyduje data wpływu do biura Operatora.

 

Rozliczenia wydatków: 

  1. Granty – Dokumenty księgowe  dotyczące  kosztów  Projektu  powinny  być  wystawione na Wnioskodawcę,  najpóźniej  do  dnia  zakończenia  realizacji  Projektu  wskazanego we Wniosku.
  2. Minigranty – Grupy nieformalne mogą pokrywać koszty realizacji na kilka sposobów:

2.1. poprzez wyłożenie pieniędzy z własnych środków (prywatnych) – dokonanie zakupu na fakturę na dane Operatora lub paragon z NIP. Operatora. Odbiór refundacji poniesionych kosztów z kasy Operatora. Uwaga, przed rozpoczęciem dokonywania zakupów należy o tym poinformować Operatora oraz 1 dzień wcześniej należy uprzedzić   Operatora o chęci odebrania gotówki.

2.2. dokonywanie zakupów na fakturę przelewową wystawioną na Operatora – płaci  Operator, pod warunkiem uzgodnienia wydatków i dostarczenia tej faktury do siedziby Operatora.

2.3. poprzez pobranie zaliczki na wydatki w biurze Operatora, pod warunkiem, że 1 dzień wcześniej Operatora zostanie uprzedzony o chęci odebrania gotówki,którą należy zrealizować i rozliczyć w ciągu 14 dni.

2.4. w przypadku finansowania działania realizowanego przez grupę nieformalną w oparciu o umowę cywilno-prawną (podwykonawca) koordynator z ramienia grupy nieformalnej poświadcza odbiór prac i zobowiązany jest poinformować podwykonawcę o konieczności podpisania tej umowy w siedzibie Operatora i z Operatorem.

2.5. za zakupy należy płacić gotówką. Płatności dokonywane kartą nie będą kwalifikowane. Koordynator Projektu na obowiązek na oddzielnej kartce dokonać opisu – czego dotyczy zakup, nazwę grupy nieformalnej. W przypadku opisu dokumenty nie będą przyjmowane.

Promocja

Wszelkie materiały promocyjne muszą zawierać odpowiednie logotypy:

Dokumentacja

Regulamin konkursu 

Kontakt

Magdalena Paszkowska

Koordynatorka Gdańskiego Funduszu Równości

Stowarzyszenie WAGA

e-mail: gfr.stowarzyszeniewaga@gmail.com

tel. 576-924-999

Dofinansowano ze środków Miasta Gdańsk

Czarny logotyp kampanii Gdańsk Miastem Równości i Gdańskiego Funduszu Równości.

Poniżej czarny napis na szarym tle: Termin naboru do funduszu od szóstego lipca do trzeciego sierpnia. Operatorem funduszu jest Stowarzyszenie Waga, numer telefonu: 576924999, adres mailowy: gfr.stowarzyszeniewaga@gmail.com

Poniżej logotypy Miasta Gdańska i Stowarzyszenia Waga.