ul. Biskupia 4, Gdańsk

Gdański Fundusz Równości 2022

Gdański Fundusz Równości 2022

Gdański Fundusz Równości

Konkurs na przyznawanie mikrograntów i grantów

w Gdańskim Funduszu Równości 2022

Numer konkursu: 1/2022GFR

Termin realizacji projektów: 01.07.2022 r. – 10.12.2022

Termin składania wniosków: 11.04.2022 r. – 06.05.2022 r. do 16:00

Celem Gdańskiego Funduszu Równości jest wspieranie inicjatyw lokalnych dotyczących różnorodności, równości praw i szans, praw człowieka i swobód obywatelskich. W tym roku, szczególnie zachęcamy do składania projektów, które wspierają inicjatywy lokalne na rzecz obywateli i obywatelek Ukrainy oraz przeciwdziałają dyskryminacji ze względu na pochodzenie etniczne i narodowe.

Inicjatywy powinny zaangażować i integrować społeczność lokalną, dla której są realizowane. Każda z nich powinna być zgodna z zasadami równości szans i niedyskryminacji ze względu na takie cechy tożsamości jak wiek, płeć, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne i narodowość, wyznanie – bezwyznaniowość, religię, orientację psychoseksualną i tożsamość płciową oraz dyskryminację krzyżową (wielokrotną).

Działania w projekcie powinny być realizowane na rzecz mieszkańców i mieszkanek Miasta Gdańska, z uwzględnieniem obywatelek i obywateli z Ukrainy, którzy uciekli przed wojną do Gdańska.

Podmiotami uprawnionymi do składania Ofert na realizację zadań w ramach konkursu są:  

 • organizacje pozarządowe oraz podmioty zarejestrowane  na  terenie Rzeczypospolitej Polskiej o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności  pożytku  publicznego  i o wolontariacie, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu art.9  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z2021 r. poz. 305 z późn. zm.), a także niedziałające w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia;
 • spółdzielnie socjalne; 
 • grupy nieformalne – w skład grupy powinny wchodzić co najmniej cztery osoby, która będzie reprezentowana przez lidera/-rkę grupy nieformalnej.

Składanie wniosków:

Wnioski na grant należy złożyć na jeden z trzech możliwych sposobów:

 • on-line w systemie generatora wniosków witkac.pl,
 • w wersji papierowej osobiście w biurze Operatora (biuro otwarte jest 9.00 – 16.00) (dotyczy tylko organizacji nieformalnych)
 • przesłać pocztą tradycyjną (dotyczy tylko organizacji nieformalnych) na adres: Stowarzyszenie WAGA, ul. Biskupia 4, 80 – 875 Gdańsk. Decyduje data wpływu do biura Operatora.

Kwota przeznaczona na dotacje:

W ramach konkursu można ubiegać się o dofinansowanie dwóch kategorii grantowych

 • mikrogrant – do 700,00 zł (słownie: siedemset złotych) dla grup nieformalnych. Przewiduje się przydzielenie 25 minigrantów.
 • grant – do 7000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych) dla organizacji pozarządowych. Przewiduje się przydzielenie 9 grantów.

Pula środków ogółem: 80 500,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy pięćset zł)

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 7 000 zł, w tym:

– maksymalnie 20% można przeznaczyć na koszty obsługi zadania.

– obligatoryjny wkład osobowy w postaci pracy wolontaryjnej musi stanowić nie mniej niż 10% wartości dotacji.

Rozliczenia wydatków:

Granty – Dokumenty księgowe dotyczące kosztów Projektu powinny być wystawione na Wnioskodawcę, najpóźniej do dnia zakończenia realizacji Projektu wskazanego we Wniosku.

Mikrogranty – Grupy nieformalne mogą pokrywać koszty realizacji na kilka sposobów:

 • poprzez wyłożenie pieniędzy z własnych środków (prywatnych) – dokonanie zakupu
 • na fakturę na dane Operatora lub paragon z NIP. Operatora. Odbiór refundacji poniesionych kosztów z kasy Operatora. Uwaga, przed rozpoczęciem dokonywania zakupów należy o tym poinformować Operatora oraz 1 dzień wcześniej należy uprzedzić Operatora o chęci odebrania gotówki.
 • dokonywanie zakupów na fakturę przelewową wystawioną na Operatora – płaci Operator, pod warunkiem uzgodnienia wydatków i dostarczenia tej faktury do siedziby Operatora.
 • poprzez pobranie zaliczki na wydatki w biurze Operatora, pod warunkiem, że 1 dzień wcześniej Operatora zostanie uprzedzony o chęci odebrania gotówki, którą należy zrealizować i rozliczyć w ciągu 14 dni.

W przypadku finansowania działania realizowanego przez grupę nieformalną w oparciu o umowę cywilno-prawną (podwykonawca) koordynator z ramienia grupy nieformalnej poświadcza odbiór prac i zobowiązany jest poinformować podwykonawcę o konieczności podpisania tej umowy w siedzibie Operatora i z Operatorem.

Za zakupy należy płacić gotówką. Płatności dokonywane kartą nie będą kwalifikowane. Koordynator Projektu na obowiązek na oddzielnej kartce dokonać opisu – czego dotyczy zakup, nazwę grupy nieformalnej. W przypadku opisu dokumenty nie będą przyjmowane.

Promocja

Wszelkie materiały promocyjne muszą zawierać odpowiednie logotypy:

Dokumentacja

Regulamin konkursu 

Kontakt

Magdalena Paszkowska

Koordynatorka Gdańskiego Funduszu Równości

Stowarzyszenie WAGA

e-mail: gfr.stowarzyszeniewaga@gmail.com

tel. 576-924-999

Dofinansowano ze środków Miasta Gdańsk

Czarny logotyp kampanii Gdańsk Miastem Równości i Gdańskiego Funduszu Równości.

Poniżej czarny napis na szarym tle: Termin naboru do funduszu od jedenastego kwietnia do szóstego maja. Operatorem funduszu jest Stowarzyszenie Waga, numer telefonu: 576924999, adres mailowy: gfr.stowarzyszeniewaga@gmail.com

Poniżej logotypy Miasta Gdańska i Stowarzyszenia Waga.