ul. Biskupia 4, Gdańsk

Gdański Fundusz Równości 2024

Gdański Fundusz Równości 2024

Gdański Fundusz Równości 2024

Konkurs na przyznawanie minigrantów i grantów

w Gdańskim Funduszu Równości 2024

 

Gdański Fundusz Równości (GFR) jest zadaniem dofinansowanym ze środków Miasta Gdańska i jest on realizowany w ramach kampanii Gdańsk Miastem Równości.

Termin składania wniosków: 09.04.2024 r. – 6.05.2024 r.

Termin realizacji projektów: 11.06.2024 r. – 08.12.2024 r.

 

Podmiotami uprawnionymi do składania Ofert na realizację

 1. grantów w ramach konkursu są:  
 • organizacje pozarządowe
 • spółdzielnie socjalne; 
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; 
 • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością niedziałające w celu osiągnięcia zysku oraz  przeznaczające  całość  dochodu  na realizację celów statutowych, które nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. 

 

 1. minigrantów są grupy nieformalne – w skład grupy powinny wchodzić co najmniej cztery osoby, która będzie reprezentowana przez lidera/-rkę grupy nieformalnej.
 

 

W ramach konkursu można ubiegać się o dofinansowanie w dwóch kategoriach grantowych:

 • minigrant – do 1000,00 zł dla grup nieformalnych
 • grant – do 9000,00 zł dla organizacji pozarządowych

W puli Gdańskiego Funduszu Równości są w tym roku 63 000 zł.

 • maksymalnie 20% można przeznaczyć na koszty obsługi zadania,
 • obligatoryjny wkład osobowy w postaci pracy wolontaryjnej musi stanowić nie mniej niż 10% wartości dotacji.

 

Nabór prowadzi operator funduszu – Stowarzyszenie WAGA, które zaprasza do kontaktu oraz na szkolenia dla wnioskodawców.

Składanie wniosków:

 • na grant wyłącznie poprzez generator on-line dostępny na stronie witkac.pl,
 • na minigrant w wersji papierowej, osobiście w biurze operatora (biuro otwarte jest 9.00 – 16.00) lub w wersji papierowej, listownie na adres: Stowarzyszenie WAGA, ul. Biskupia 4, 80-875 Gdańsk (decyduje data wpływu) przesłać pocztą tradycyjną (dotyczy tylko organizacji nieformalnych) 0:00

 

TERMIN REALIZACJI PROJEKTÓW W GDAŃSKIM FUNDUSZU RÓWNOŚCI 2023
Składanie wniosków na witkac.pl  9.04.2024 r. – 6.05.2024 r.  
Dostarczenie potwierdzenia złożenia wniosku (w ciągu 2 dni roboczych od złożenia wniosku)     do 08.05.2024 r.  
Ocena formalna wniosków do 13.05.2024 r.      
Poprawki formalne do 15.05.2024 r.  
Ocena merytoryczna – I etap od 16 – 29.05.2024 r.  
Ocena merytoryczna – II etap – prezentacje od 3 – 5.06.2024 r.  
Ogłoszenie wyników 6.06.2024 r.  
Szkolenie dla realizatorów projektów 10.06.2024 r.   
Termin realizacji projektów od 11.06.2024 r. – 08.12.2024 r.  
Rozliczenie projektów     14 dni od dnia zakończenia realizacji

Projektów. Nie później niż do 23.12.2024 r.

 

 

Promocja

Wszelkie materiały promocyjne muszą zawierać odpowiednie logotypy:

Logo Funduszy

 • Odpowiednią klauzulę: „Dofinansowano ze środków Miasta Gdańsk”
 • Herb wielki Gdańska – do pobrania na stronie www.gdansk.pl. w zakładce „dla mediów” zgodnie z instrukcją zawartą w księdze znaku.
 • Logo Stowarzyszenia WAGA  

 

Dokumentacja:

 

 

Kontakt:

Magdalena Paszkowska

Koordynatorka Gdańskiego Funduszu Równości

Stowarzyszenie WAGA

e-mail: gfr.stowarzyszeniewaga@gmail.com

tel. 576 924 999