ul. Biskupia 4, Gdańsk

Gdańskie Centrum Równego Traktowania

Gdańskie Centrum Równego Traktowania kompleksowo pomaga osobom doświadczającym dyskryminacji ze względu na wiek, płeć, rasę/pochodzenie, religię / bezwyznaniowość, stan zdrowotny / niepełnosprawność, orientację psychoseksualną.

DYSKRYMINACJA to niesprawiedliwe traktowanie osoby w oparciu o jej rzeczywistą lub domniemaną przynależność do pewnej grupy, w szczególności ze względu na w/w ustawowe przesłanki.  Do dyskryminacji dochodzi w oparciu o stereotypy i uprzedzenia.

Telefon: +48 519 544 485

E-mail: kontakt@gcrt.pl

Adres: ul. Biskupia 4, 80-875 Gdańsk

Szczegóły na stronie internetowej Gdańskiego Centrum Równego Traktowania