ul. Biskupia 4, Gdańsk

REGULAMIN KONKURSU „Mama-Ma-Pomysł”

REGULAMIN KONKURSU „Mama-Ma-Pomysł”

 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Mama-Ma-Pomysł” (dalej zwanego: „Konkursem”)jest Stowarzyszenie „WAGA” z siedzibą w Gdańsku, ul. Dragana 9a/6, 80-807 Gdańsk (dalej zwana: „Organizatorem”).

1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.3. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na portalu internetowym www.stowarzyszeniewaga.pl

1.4. Uczestniczką Konkursu może być każda Kobieta, która po urlopie wychowawczym lub macierzyńskim długo pozostaje bez stałej pracy i pragnie aktywnie włączyć się w rynek pracy.

1.5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, realizatorów, sponsorów Konkursu oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin w/w pracowników i współpracowników.

1.6. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu oraz dokonania wyboru zwyciężczyni Konkursu, Organizator powoła Jury Konkursu („Jury”). W skład Jury wejdzie grono niezależnych ekspertów zaproszonych przez Organizatora, a decyzje podjęte przez Jury są ostateczne.

1.7. Nagrodą główną w konkursie jest nagroda finansowa w kwocie 5 000 złotych na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Poza nagrodą pieniężną autorka najciekawszego projektu otrzyma tablet o wartości 2000 zł, sukienkę koktajlową o wartości 700 zł oraz zakupy ze stylistką.

1.8. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagrody specjalnej w postaci dyplomu lub innej symbolicznej nagrody.

1.9. Nagroda główna przyznana zostanie tylko jednej Laureatce w całej edycji Konkursu.

1.10. Informacja o Konkursie i Regulamin Konkursu dostępne są poprzez portal internetowy www.stowarzyszeniewaga.pl lub kontakt z przedstawicielami Organizatora.

1.11. Konkurs realizowany jest na terenie województwa pomorskiego.

2. ZAŁOŻENIA KONKURSU

2.1 Konkurs będzie przeprowadzony za pośrednictwem portalu www.stowarzyszeniewaga.pl oraz bezpośrednio w Klubach Mam poprzez przedstawicieli Organizatora.

2.2 Konkurs będzie trwał w okresie od 17.06.2013 do 15.10.2013 r.

2.3 Konkurs będzie polegał na wypełnieniu zgłoszenia zamieszczonego na portalu www.stowarzyszeniewaga.pl bądź wypełnieniu takiego zgłoszenia za pośrednictwem przedstawicieli Organizatora. Spośród nadesłanych zgłoszeń zostanie wybranych dwadzieścia najciekawszych zgłoszonych pomysłów. Autorki najlepszych, możliwych do realizacji pomysłów, wezmą udział w cyklu szkoleń z zakresu autoprezentacji, tworzenia biznesplanu oraz prowadzenia księgowości w małej firmie. Następnie wyłonionych zostanie 10 najlepszych projektów, a dla autorek przeprowadzone zostaną indywidualne sesje coachingowe. 15 października, podczas gali finałowej 10 finalistek zaprezentuje swoje pomysły, a specjalnie powołane jury wybierze najlepszy biznesplan. Nagrodą główną w konkursie jest nagroda finansowa w kwocie 5 000 złotych na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Poza nagrodą pieniężną autorka najciekawszego projektu otrzyma tablet o wartości 800 zł, sukienkę koktajlową o wartości 700 zł oraz zakupy ze stylistką. Zgłoszenia można nadsyłać do dnia 31.07.2013 r. (liczy się data wpływu zgłoszenia do Organizatora) na adres mamamapomysł@gmail.com Każde zgłoszenie musi zawierać wymagane informacje o autorce (wg formularza zgłoszeniowego) oraz opis pomysłu na własny biznes, który autorka chciałaby zrealizować w najbliższym czasie.

3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU:

3.1. Jury – spośród nadesłanych, wypełnionych prawidłowo zgłoszeń wybierze 20 najlepszych pomysłów własnego biznesu. Następnie przeprowadzone zostaną warsztaty i szkolenia dla tych 20 kobiet, w efekcie których powstaną profesjonalne biznesplany, które po weryfikacji pozwolą wyłonić 10 najlepiej przygotowanych projektów biznesowych. Dla ich autorek przeprowadzone zostaną specjalne sesje coachingowe, a podczas finałowej gali jury przyzna nagrodę główną dla jednej z dziesięciu prezentujących swoje projekty Kobiet.

3.2. Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestniczkę oświadczenia w przedmiocie akceptacji niniejszego Regulaminu.

3.3. Laureatką nagrody głównej Konkursu zostanie uczestniczka Konkursu wybrana w wyniku obrad Jury.

4. PRZYZNAWANIE NAGRÓD:

4.1. Spośród Uczestniczek, które prawidłowo wypełniły zgłoszenia konkursowe Organizator wyłoni zwycięzców do dnia 9 sierpnia 2013r.

4.2. Wybrane uczestniczki Konkursu zostaną powiadomione przez Organizatora o przejściu do kolejnego etapu telefonicznie lub mailowo (za pośrednictwem adresu mailowego/numeru telefonu podawanego przy okazji wypełniania formularza zgłoszeniowego) do dnia 9 sierpnia 2013r. Jednocześnie wraz z powiadomieniem o pozytywnym przejściu pierwszego etapu 20 uczestniczek Konkursu zostanie zaproszonych do udziału w kolejnym etapie Konkursu – w trzech sesjach warsztatów i szkoleń.

4.3. Nagrodą główną w Konkursie jest nagroda finansowa w kwocie 5 000 złotych na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Poza nagrodą pieniężną autorka najciekawszego projektu otrzyma tablet o wartości 2000 zł, sukienkę koktajlową o wartości 700 zł oraz zakupy ze stylistką.

4.4. Nagroda dla Laureatki Konkursu zostanie przekazana bezpośrednio podczas uroczystej Gali 15 października 2013r.

5. POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE:

5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 28 dni od dnia rozwiązania Konkursu tj. ogłoszenia listy nagrodzonych zgodnie z pkt 4.1 powyżej, na adres Organizatora z dopiskiem o treści: Reklamacja – Konkurs „Mama-Ma-Pomysł”.

5.2. Reklamacje należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Decyduje data wpływu przesyłki poleconej do siedziby Organizatora.

5.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

5.4. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu wskazanego w pkt 5.1 nie będą rozpatrywane.

5.5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (dalej zwaną: „Komisją") powołaną przez Organizatora.

5.6. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.

5.7. Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

5.8. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany przez uczestnika.

5.9. Decyzja Komisji w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

6.1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej;

6.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność technicznych realizacji połączeń elektronicznych. Zgłoszenia do Konkursu nieczytelne lub zawierające niemożliwe do weryfikacji dane są nieważne i zostaną wykluczone z Konkursu.

6.3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.