ul. Biskupia 4, Gdańsk

RODO

RODO

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Stowarzyszenie WAGA, 80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 4

adres e-mail: stowarzyszenie.waga@gmail.com

Twoje dane osobowe otrzymaliśmy od Ciebie przy  wypełnianiu Formularza Zgłoszeniowego na potrzeby projektów realizowanych przez Stowarzyszenie WAGA.

Cel i podstawa prawna:

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do:

 • realizacji projektów realizowanych przez Stowarzyszenie WAGA, których jesteś Uczestnikiem/Uczestniczką
 • kontaktowania się z Tobą w celach związanych z projektami realizowanymi przez Wagę

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział
 • propagowania wydarzeń i innych projektów realizowanych przez Stowarzyszenie WAGA

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Podstawa prawna: Art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadania w interesie publicznym na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) RODO (dane zwykłe) oraz art. 9 ust. 2 lit. g) RODO (dane szczególnych kategorii tzw. dane wrażliwe).

Aby realizować projekt, oczekujemy podania przez Ciebie następujących danych osobowych: Imię, nazwisko, adres, Pesel, numer telefony, adres e-mail, status na rynku pracy, status społeczny stopień niepełnosprawności. Podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne (zgodnie z art. 15, 16, 18 RODO),  
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Stowarzyszenie, cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną („prawo  do  bycia  zapomnianym”),  z  zastrzeżeniem  przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO,
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu (zgodnie z art. 15, 16, 18 RODO),
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (zgodnie z art. 21 RODO) opartego na przesłance wynikającej z art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Twoje dane osobowe udostępniamy wyłącznie kontrahentom projektów realizowanych przez Stowarzyszenie WAGA, w tym: instytucjom szkoleniowym i pracodawcom oferującym staże zawodowe oraz podmiotom uprawnionym do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa a także, w ramach kontroli realizacji projektu, prawo do wglądu danych ma również Miasto Gdańsk.

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania.. W celu rozliczenia tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Stowarzyszenie WAGA zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.