ul. Biskupia 4, Gdańsk

System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku – komponent aktywnej integracji II

System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku – komponent aktywnej integracji II

System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku- komponent aktywnej integracji II

Stowarzyszenie WAGA współrealizuje projekt System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku –
komponent aktywnej integracji II nr RPPM.06.01.01-22-002/20, łączący elementy aktywizacji społecznej i
zawodowej. Realizowany jest on w oparciu o wdrażanie innowacyjnych rozwiązań wspierających grupy
wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym.

HISTORIA PROJEKTU
Projekt partnerski powstał w wyniku współpracy Miasta Gdańska oraz 6 organizacji pozarządowych
działających na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców Gdańska. Wspólnie wypracowane
działania projektowe są kontynuacją kompleksowej współpracy samorządu terytorialnego i organizacji
pozarządowych.

PARTNERSTWO
Projekt realizowany jest przez Miasto Gdańsk w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi.

CEL PROJEKTU
Głównym obszarem działań aktywizujących jest nabycie kompetencji lub kwalifikacji i powrót osób
wykluczonych na rynek pracy.
Różnorodne formy wsparcia wspierają uczestniczki/uczestników w aktywizacji i odnalezieniu się na rynku
pracy w zakresie zgodnym z ich dążeniami oraz aktualnym rynkiem pracy.

OKRES REALIZACJI
Projekt realizowany jest od stycznia 2021 do 30 czerwca 2023 r.

OFERTA
Projekt zakłada wspieranie osób w aktywizacji społeczno – zawodowej
Realizowane w projekcie wsparcie to:
1. kursy i szkolenia,
2. doradztwo zawodowe,
3. asystentura,
4. trening umiejętności społecznych,
5. staże zawodowe
6. wsparcie psychologiczne,
7. coaching
8. inne

GRUPA DOCELOWA
Projekt skierowany jest do mieszkańców Gdańska

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU ORAZ DANE KONTAKTOWE
Na spotkania informacyjne, rekrutacyjne umawiamy się z uczestniczkami/uczestnikami w naszej siedzibie:
Gdańsk, ul. Biskupia 4 .
Spotkania najlepiej umówić telefonicznie – Magda: 576924999

FINANSOWANIE
Projektu System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku – komponent aktywnej integracji II jest
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-
2020 i współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

WARTOŚĆ PROJEKTU
Wartość projektu – 6 098 614,81 zł
Środki UE EFS – 5 183 822,59 zł