ul. Biskupia 4, Gdańsk

System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku komponent aktywnej integracji

System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku komponent aktywnej integracji

 

Aktualizacja terminu realizacji ZIT 6.01.01

Projekt Komponent Aktywnej Integracji RPPM.06.01.01-22-0007/16 został przedłużony do 31.12.2022 r.

 

 

System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku komponent aktywnej integracji 6.1.1
RPPM.06.01.01-22-0007/16

Celem Projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej, zmniejszenie zagrożenia ubóstwem i
wykluczeniem społecznym mieszkańców Gdańska poprzez wypracowanie i wdrożenie systemu integracji
społeczno-zawodowej

Projekt realizowany jest przez Miasto Gdańsk w partnerstwie ze Stowarzyszeniem WAGA,
Stowarzyszeniem „Wolna Przedsiębiorczość”, Gdańską Fundacją Innowacji Społecznej, Towarzystwem
Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie, Fundacją Oparcia Społecznego FOSA, Polskim
Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku, Gdańską
Spółdzielnią Socjalną, Regionalnym Centrum Wolontariatu w Gdańsku oraz Stowarzyszeniem Rodzin
Pelikan, w okresie od 01.03.2017r. do 30.09.2022r.

Projektu System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku – komponent aktywnej integracji jest
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-
2020 i współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • Co oferujemy ?
   Szkolenia i kursy zawodowe
   Staże pracownicze – płatne
   Wolontariat zawodowy i społeczny
   Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy
   Wszechstronne wsparcie asystentury indywidualnej
   Wielopłaszczyznową diagnozę i Indywidualną Ścieżkę Reintegracji

Uczestnicy Projektu otrzymają ubezpieczenie NNW na cały czas trwania Projektu, materiały szkoleniowe,
zwrot kosztów dojazdu na szkolenia/kursy zawodowe, wyżywienie w trakcie szkoleń/kursów zawodowych,
zwrot kosztów badań lekarza medycyny pracy przed rozpoczęciem stażu, stypendium stażowe,
ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe podczas stażu, zwrot kosztów dojazdu na staż.

Projektem zostaną objęte osoby oraz rodziny zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym ze
szczególnym uwzględnieniem osób bezrobotnych lub biernych zawodowo i osób niepełnosprawnych lub
otoczenie osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w zakresie, w jakim jest to
niezbędne do aktywizacji społecznej i zawodowej.

Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły okresie od 03.2017r. do 05.2022r.