ul. Biskupia 4, Gdańsk

System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku komponent usług społecznych

System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku komponent usług społecznych

 

Aktualizacja terminu realizacji  ZIT 6.02.01

Projekt Komponent Usług Społecznych RPPM.06.02.01-22-0006/16 został przedłużony do 31.12.2022 r.

 

 

System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku komponent usług społecznych 6.2.1
RPPM.06.02.01-22-0006/16

Celem Projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej, zmniejszenie zagrożenia ubóstwem i
wykluczeniem społecznym mieszkańców Gdańska poprzez wypracowanie i wdrożenie systemu integracji
społeczno oraz usług społecznych.

Projekt realizowany jest przez Miasto Gdańsk w partnerstwie ze Stowarzyszeniem WAGA,
Stowarzyszeniem „Wolna Przedsiębiorczość”, Gdańską Fundacją Innowacji Społecznej, Towarzystwem
Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie, Fundacją Oparcia Społecznego FOSA, Polskim
Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku, Gdańską
Spółdzielnią Socjalną, Regionalnym Centrum Wolontariatu w Gdańsku oraz Stowarzyszeniem Rodzin
Pelikan, w okresie od 01.03.2017r. do 30.09.2022r.

Projektu System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku – komponent Usług Społecznych jest
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-
2020 i współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • Co oferujemy ?
   Wszechstronne wsparcie asystentury indywidualnej
   Wielopłaszczyznową diagnozę i Indywidualną Ścieżkę Reintegracji
   Warsztaty terapeutyczne
   Wsparcie psychologiczne i psychospołeczne
   Warsztaty terapeutyczne dla rodzin i wsparcie środowiskowe
   Usługi opiekuńcze i wsparcie wychowanków pieczy zastępczej
   Klub Mieszkańca i Zajęcia dla dzieci z rodzicami  (bardzo bogaty program zajęć)

Projektem zostaną objęte osoby oraz rodziny zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym ze
szczególnym uwzględnieniem osób bezrobotnych lub biernych zawodowo i osób niepełnosprawnych lub
otoczenie osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w zakresie, w jakim jest to
niezbędne do aktywizacji społecznej.

Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły okresie od 03.2017r. do 05.2022r.