ul. Biskupia 4, Gdańsk

Wielka Reaktywacja GCRT

Wielka Reaktywacja GCRT

W Stowarzyszeniu WAGA wielka radość!
Reaktywujemy Gdańskie Centrum Równego Traktowania
CELEM projektu jest umożliwienie dostępu osobom zamieszkującym w Gdańsku do oferowanego wsparcia w ramach Gdańskiego Centrum Równego Traktowania (GCRT) – przyjaznego, bezpiecznego miejsca, w którym prowadzone będzie specjalistyczne, kompleksowe wsparcie dla osób doświadczających dyskryminacji i przemocy oraz działania monitorujące sytuację dyskryminacji i przemocy z nienawiści w Gdańsku, działania edukacyjne oraz prowadzenie rejestru i monitorowanie przejawów dyskryminacji oraz przestępstw z nienawiści wobec osób z 6 grup przesłankowych.
Podczas trwania projektu, w latach 2020-2022 planowane jest:
  •  prowadzenie szerokiego wsparcia indywidualnego i grupowego (w tym asystentury) osób zamieszkujących Gdańsk i doświadczających dyskryminacji;
  • zapewnienie dostępu do tłumaczeń lub specjalistów posługujących się językami głównych społeczności imigranckich w Gdańsku;
  •  prowadzenie szerokiego wsparcia indywidualnego i grupowego dla profesjonalistów i podmiotów pracujących z ww. osobami;
  •  utrzymanie i sukcesywne rozszerzanie sieci współpracujących organizacji, wspierających ww. osoby;
  •  koordynacja i inicjowanie współpracy międzysektorowej jednostek miejskich oraz 3.sektora w zakresie wspierania ww. osób, szczególnie współpraca z: MOPR i WRS UMG, Gdańskim Centrum Kontaktu itp.;
  •  zapewnienie szkoleń, spotkań i warsztatów dla profesjonalistów i podmiotów pracujących z ww. osobami;
  •  prowadzenie rejestru spraw zgłaszanych do GCRT, a tym samym wsparcie przy monitorowaniu sytuacji dyskryminacji i przemocy z nienawiści prowadzonym przez UMG;
  •  przeprowadzenie 2 konferencji dla specjalistów i podmiotów pracujących z osobami doświadczających dyskryminacji celem podnoszenia ich kompetencji i profesjonalizmu działań w kontakcie z ww. osobami i sytuacjami.
  •  organizacja i przeprowadzenie jednego cyklu szkoleń metodą „studium przypadku” składającego się z 6 warsztatów uwzględniających problematykę 6 ustawowych przesłanek. Szkolenia skierowane przede wszystkim do osób współpracujących w ramach sieci GCRT oraz ich kadr.
Projekt dofinansowany przez Miasto Gdańsk