ul. Biskupia 4, Gdańsk

Projekt "Młoda Demokracja" – podsumowanie

Projekt "Młoda Demokracja" – podsumowanie

„Najczęściej mówi się o korzyściach z demokracji, rzadziej o powinnościach.

Tymczasem, demokracja aby funkcjonować, nakłada na wszystkich ogromne

  obowiązki: przede wszystkim obowiązek uczestnictwa” (R. Kapuściński)

MŁODA DEMOKRACJA – projekt zrealizowany w ramach programu Active Citizens został przygotowany przez Stowarzyszenie WAGA i był współfinansowany przez organizację British Council.

Patronat: British Council oraz Gdańsk 2016                       

 

Celem projektu „Młoda Demokracja” jest wzmocnienie świadomości społecznej młodych ludzi, aby w przyszłości angażowali się w tworzenie społeczeństwa obywatelskiego.

Projekt daje szansę na wykreowanie nowoczesnej kadry liderów, wolnej od stereotypów i uprzedzeń, odważnej, obiektywnej, a przede wszystkim świadomej i aktywnej.

Istotnym elementem projektu jest aktywizacja kobiet w życiu społeczno politycznym.

Poprzez warsztaty i dyskusje z młodzieżą w wieku 15-18 lat, projekt pozwoli młodym ludziom uświadomić wagę i znaczenie aktywnego uczestnictwa w sferze publicznej.

Projekt przewiduje zrealizowanie, w ramach lekcji WOS-u lub godzin wychowawczych, cyklu warsztatów dla klas trzecich gimnazjalnych oraz klas drugich i trzecich licealnych (po dwie godziny dla każdej klasy).

Projekt został zrealizowany w dniach 4 października – 2 listopada 2011r. w Zespole Szkół Nr I w Sopocie oraz w Gimnazjum nr XII w Gdańsku.

Warsztaty „Młoda demokracja”

Przeprowadzone przez Barbarę Borowiak (trenerka Centrum Zmiany Społecznej)

LEKCJA 1.

Demokracja i uczestnictwo

1.      Przywitanie i przedstawienie się OP (osoby prowadzącej ) i OU (osób uczestniczących) 5 min

2.      Wprowadzenie zasad obowiązujących na zajęciach:  szanujemy się, jedna osoba mówi reszta słucha, jesteśmy aktywni/aktywne. 5 min

3.      „Burza myśli”: z czym kojarzy się demokracja? 5 min

a.      OU tworzą jednozdaniową definicję demokracji zbliżoną do :

„Demokracja to ustrój polityczny, w którym rządzi większość przy pomocy reprezentantów i reprezentantek wybranych w wolnych wyborach…”

b.      a co z głosem mniejszości w demokracji?

„… respektując prawa mniejszości”

4.      Ćwiczenie symulacyjne „Krok naprzód” na podstawie podręcznika „Przeciwdziałanie dyskryminacji. Pakiet edukacyjny dla trenerów i trenerek.” Stowarzyszenia Lambda  uświadamiające różnice w możliwościach uczestnictwa w demokracji przedstawicieli i przedstawicielek różnych grup społecznych. 15 min.

a.      rozdanie kartek z rolami OU, prośba o nie dzielenie się informacjami o swojej roli,

b.     OP prosi OU o wyobrażenie sobie swojej roli, w czym mogą pomóc następujące pytania:

– jak wyglądało twoje dzieciństwo? W jakim mieszkałaś/mieszkałeś domu? Czym zajmowali się

   twoi rodzice?

– jak wygląda teraz twoje życie codzienne? Co robisz rano, kiedy wstajesz, a co wieczorem?

– jaki styl życia prowadzisz? Gdzie mieszkasz? Ile pieniędzy masz do dyspozycji miesięcznie?   a ile pod koniec miesiąca? Co robisz w swoim czasie wolnym? Jak spędzasz wakacje?

      – co cię ekscytuje i czego się boisz?

c.      członkowie grupy ustawiają się obok siebie w jednej linii,  nadal nie można się ze sobą komunikować.

d.     OP odczytuje listę sytuacji lub wydarzeń. Za każdym razem, kiedy ktoś z uczestniczek i uczestni­ków będzie mógł po odniesieniu przedstawionego wydarzenia do przypisanej roli odpowiedzieć tak, powinien zrobić krok do przodu. Jeśli nie może odpowiedzieć twierdząco, powinien pozostać na swoim miejscu.

e.      po odczytaniu wszystkich stwierdzeń, OP daje czas OU na rozejrzenie się wokół i ocenienie odległości.

5.      Omówienie ćwiczenia:

a.     jak się czuły osoby, które każdy kolejny krok robiły do przodu? podzielcie się swoimi rolami z innymi

b.     jak się czuły osoby, które każdy kolejny robiły do tyłu? podzielcie się swoimi rolami z innymi

c.      łatwe czy trudne było wyobrażenie sobie swojej roli? na jakiej podstawie wyobrażały sobie swoje role?

d.     metaforą/symbolem czego w społeczeństwie  jest krok do przodu i krok do tyłu?

e.      jakie cechy powodują cofanie? wypisanie ich na papierze do flipcharta

6.      „Kto tworzy demokrację? Kto z niej korzysta?” – dyskusja na podstawie doświadczeń z ćwiczenia, wspólne stworzenie listy grup społecznych uprzywilejowanych i wykluczonych z pełnego uczestnictwa w prawach i obowiązkach obywatelskich (w tym uczestnictwa w życiu politycznym), 10 min

f.      na podstawie wcześniej wypisanych cech, jakie grupy w Polsce maja uniemożliwiony lub ograniczony udział w demokracji? wypisanie ich na papierze do flipcharta

i.     osoby ubezwłasnowolnione, niepełnoletnie, pozbawione praw obywatelskich, cudzoziemcy bez obywatelstwa polskiego, uchodźcy, emigranci

ii.     osoby niepełnosprawne, o złym stanie zdrowia, mieszkające daleko od lokali wyborczych,

g.     część z tych grup należy do mniejszości: jakie mniejszości mamy w Polsce: etniczne, religijne, osoby o innym niż biały kolor skóry, niepełnosprawne, osoby nieheteroseksualne

7.      Dyskusja: Co robią mniejszości kiedy większość ich nie słucha? Uczestnicy podają metody od petycji, protestów, po zamachy stanu i rewolucje. Czy warto w takim razie włączać przedstawicieli i przedstawicielki mniejszości do demokracji? Jakie korzyści daje uczestnictwo różnorodnych grup społecznych w demokracji ?

LEKCJA 2.

       Władza w demokracji, włączanie grup mniejszościowych do sprawowania władzy

1.    Przypomnienie tematu ostatnich zajęć i zasad na nich panujących, przedstawienie tematu ostatnich zajęć.

2.    Dyskusja nt. polityki:

a.    wypisanie na papierze do flipcharta, z czym się kojarzy polityka?

b.   jeśli kojarzy się głównie z negatywnymi rzeczami, to zapytać, czym polityka powinna być w utopijnym państwie?

3.    Praca w grupach nad plakatem w formie kolażu prezentującym OSOBĘ ZAJMUJĄCĄ SIĘ POLITYKĄ W POLSCE (ważne jest stosowanie neutralnej płciowo formy, aby nie sugerować uczestnikom, że chodzi jedynie o mężczyzn). OU powinny mieć do dyspozycji gazety, kolorowe mazaki i materiały biurowe.

a.     plakat ma przedstawić realne osoby, a nie idealne,

b.   nie chodzi o konkretne osoby, ale o abstrakcyjny plakat pokazujący kim te osoby są, jak wyglądają, czym jeżdżą do pracy, jak wygląda dzień pracy takich osób?

4.    Prezentacja plakatów przez grupy, następnie OP zadaje pytania:

a.    kto jest na tych plakatach? jaki jest dominujący kolor skóry, wiek, wykształcenie, płeć, sprawność, status rodzinny  osób zajmujących się polityką w Polsce, warto również zapytać w jakich rolach występują kobiety na ich plakatach?

b.    kogo na tych plakatach brakuje?

c.    po zebraniu grup, których nie ma u władzy, podkreślić kobiety – to nimi się zajmiemy,

5.    Dyskusja: ile jest kobiet w polskim społeczeństwie, a ile procentowo w polityce? dlaczego jest mało kobiet w polityce?

a.    stereotypy – pokazać definicję stereotypu

b.   godzenie życia zawodowego z rodzinnym

c.    niecałe sto lat posiadają prawa wyborcze

6.    Dyskusja: dlaczego to ważne, aby kobiety uczestniczyły w większym stopniu w polityce? Jak można zadbać o to, by więcej kobiet uczestniczyło w polityce? Co takiego rząd zrobił w 2010 roku, żeby wesprzeć udział kobiet w polityce: obywatelski projekt ustawy o parytetach i przyjęta ustawa kwotowa.

7. Zakończenie: co zabieram ze sobą do plecaka/torebki?

OU opowiadają, co im się podobało w czasie zajęć? co dla nich było cenne, przydatne w temacie zajęć, czyli co zabrałyby ze sobą do plecaka, torebki?

Po zakończeniu cyklu warsztatów, młodzież została zachęcona do przygotowania pracy plastycznej (collage, komiks, plakat) związanej z uczestnictwem w demokracji lub promującej aktywizację kobiet w polityce. Termin 30 listopada.

Podsumowanie

Młodzież uczestnicząca w warsztatach, wykazała zainteresowanie tematem projektu.

Aktywnie brała udział w dyskusjach, które dały obraz negatywnej opinii młodych ludzi o  politykach. Widać, że nie podoba im się to, co dziś kojarzone jest z polityką.

Podczas ćwiczeń, okazało się także, że młodzież słabo zdaje sobie sprawę z występujących dysproporcji społecznych, które demokracja powinna eliminować.

Na pozór, nie dostrzegają przejawów dyskryminacji, ale podczas dyskusji pojawiły się wyraźne stereotypy, które zaskoczyły przypuszczalnie nawet ich samych.

Ten element jest, prawdopodobnie, jednym z najważniejszych wartości projektu.

Widać było, że żyjąc dniem dzisiejszym, nie dostrzegają tego zjawiska.

Stereotypizacja sposobu myślenia była dla nich czymś naturalnym, ale dzięki przeprowadzonym warsztatom spostrzegli, że proces demokratyzacji wymaga szerszego i bardziej odpowiedzialnego traktowania.