ul. Biskupia 4, Gdańsk

WAGA – co robimy i dlaczego?

WAGA – co robimy i dlaczego?

Stowarzyszenie WAGA powstało z inicjatywy kilkunastu kobiet i ich niezgody na dyskryminację kobiet w Polsce. Naszym celem było wprowadzenie perspektywy feministycznej do polityki miejskiej i ogólnopolskiej oraz wsparcie osób wykluczonych. Statutowym celem WAGI jest działanie na rzecz równości kobiet i mężczyzn.

Od 2009 r. WAGA przeprowadza akcje na rzecz wprowadzenia Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym (Karta), dokumentu, który stanowi dedykowane narzędzie dla Miasta na rzecz niwelowania dyskryminacji mieszkańców i mieszkanek. Mimo braku funduszy WAGA swoimi działaniami (m.in. Bilet do Równości 2010/11; przetłumaczenie Przewodnika wdrożeniowego Karty, przedstawicielstwo w Gdańskiej Radzie ds. Równego Traktowania) wprowadziła Kartę do agendy prac nad Modelem na Rzecz Równego Traktowania (Model), którego celem jest opracowanie polityk równościowych możliwych do realizacji z pozycji miasta.

WAGA jest organizacją nastawioną na partnerstwo, np. w 2018 r. wraz z Krytyką Polityczną będzie organizować obchody stulecia praw wyborczych kobiet, od 2011 r. współtworzy Trójmiejską Akcję Kobiecą (TAK); udostępniamy swoją siedzibę dla organizacji lokalnych, budując rzecznictwo idei równościowych (m.in. wspieramy drużynę piłkarek nożnych).

Sposoby na promowanie naszych wartości są różnorodne:

  • filmy dokumentalne („Kobieta bez przestrzeni”, „Założę czerwone
    spodnie”),
  • wydawnictwo (czasopismo „Obywatelka”, powieść „Polki. Podróż do wnętrza Polski”),
  • spektakle („Podróż do wnętrza pomarańczy”),
  • wydarzenia (Kongres Kobiet Pomorza 2016; Kobiety RatujMy demokrację /2017/),
  • konferencje (Kobieta w przestrzeni publicznej /2014/),
  • seminaria (Krzywicka – emancypantka dwudziestolecia międzywojennego /2013/, we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim),
  • praca u podstaw w ramach realizacji projektów (Aktywizacja społeczno-zawodowa, Dom Sąsiedzki, Klub Senioryci).

Praca z osobami wykluczonymi to wiedza o ich potrzebach i o mankamentach systemu, którą przekazujemy miastu. Dzięki zaangażowaniu w Model możliwa jest rekomendacja dla władz miasta o zwiększenie funduszy na przeciwdziałanie przemocy oraz zweryfikowanie systemu pomocy ofiarom.

Podejmujemy także inne wyzwania – to m.in. zbiórka podpisów pod projektem obywatelskim Ratujmy Kobiety, współpraca z Fundacją STER i przeprowadzone w jej ramach badania dotyczące przemocy seksualnej wobec kobiet w woj. pomorskim.

Jednym z naszych ważniejszych działań jest Gdańskie Centrum Równego Traktowania /GCRT/ oferujące kompleksowe, specjalistyczne wsparcie dla osób doświadczających wszelkich form dyskryminacji i przemocy z nienawiści w Gdańsku.