ul. Biskupia 4, Gdańsk

O projekcie aktywizacji społeczno – zawodowej

O projekcie aktywizacji społeczno – zawodowej

Już od trzech lat, w ramach projektu aktywizacji społeczno – zawodowej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ZIT, Stowarzyszenie Waga wspiera osoby będące w trudnej sytuacji bytowej i życiowej. Teraz Waga przygotowuje się do rozszerzenia działalności w tym zakresie. Stowarzyszenie zgłosiło akces do bliźniaczego projektu – ZIT II – , który rusza od nowego roku i daje możliwość wsparcia jeszcze większej grupy osób potrzebujących.

Do tej pory dzięki naszej pomocy udało się wesprzeć 110 osób – mówi Irena Lis ze Stowarzyszenia Waga. – 43 wsparliśmy płatnym stażem zawodowym i zdobyciem nowych umiejętności, 57 osób kursem zawodowym, a ponad 50 osób doradztwem psychologicznym i konsultacjami doradczyni zawodowej.

 Od wiosny 2020 roku prace nad ZIT utrudniają ograniczenia epidemiologiczne, wiele zadań trzeba realizować zdalnie.

Asystentki utrzymują stały kontakt z uczestniczkami i uczestnikami. Kursy zawodowe  realizowane są zdalnie. To samo dotyczy wsparcia psychologicznego, porad pośredniczki pracy, jak i doradztwa zawodowego – mówi Joanna Prokop ze Stowarzyszenia Waga. – Staże, tam gdzie jest taka możliwość, realizujemy bezpośrednio. Po poluzowaniu pierwszych obostrzeń staże cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, ponieważ były nie tylko szansą na zdobycie pracy dla naszych uczestników projektu, ale i dla pracodawców na zatrudnienie i opłacenie pracownika, podczas gdy mieli finansowe problemy związane z lockdownem. My te staże finansujemy. Staże odciążyły więc pracodawców i dały możliwość zatrudnienia osobom bezrobotnym z projektu. Tu paradoksalnie koronawirus nam się przysłużył.

 Pracownicy Wagi na bieżąco dostosowują się do realiów otaczającego ich rynku pracy i tworzą nowe koncepcje bazując na stałej obserwacji gospodarki. Pośredniczka pracy regularnie tworzy comiesięczny raport w którym przedstawia sytuację na rynku pracy, na podstawie czego tworzona jest diagnoza i systematycznie omawiany jest kierunek projektowych działań, również pod kątem ZIT II.

Rozszerzony zakres ZIT II polega przede wszystkim na powiększeniu grupy docelowej. Udział i wsparcie obejmą nie tylko osoby bierne zawodowo ale również takie, u których rodzaj i forma zatrudnienia nie pozwalają na godziwą egzystencję lub nie odpowiadają kwalifikacjom – wyjaśnia Lis. – Duży nacisk będzie położony na wsparcie kobiet i ich kreatywności. Celami naszego Stowarzyszenia są obrona praw kobiet i ich rodzin, a także polepszenie warunków ich życia.

Te trzy lata były dla nas zupełnie nowym doświadczeniem, odnieśliśmy wiele sukcesów, były chwile zwątpienia. Dziś wiemy, że taki projekt był i jest potrzebny. Daliśmy ludziom ogromne wsparcie, uruchomiliśmy ich zawodowo, widzimy te zmiany w naszym otoczeniu.Najważniejsze to się nie poddawać. Dlatego działamy dalej – podsumowuje Joanna Prokop.

„System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku komponent aktywnej integracji 6.1.1 RPPM.06.01.01-22-0007/16 oraz komponent usług społecznych 6.2.1 RPPM.06.02.01-22-0006/16″ realizowany jest przez Miasto Gdańsk w partnerstwie ze Stowarzyszeniem WAGA, Stowarzyszeniem „Wolna Przedsiębiorczość”, Gdańską Fundacją Innowacji Społecznej, Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie, Fundacją Oparcia Społecznego FOSA, Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku, Gdańską Spółdzielnią Socjalną, Regionalnym Centrum Wolontariatu w Gdańsku oraz Stowarzyszeniem Rodzin Pelikan, w okresie od 01.03.2017r. do 30.09.2022r.

W ramach projektu oferowane są: szkolenia i kursy zawodowe, staże pracownicze – płatne, wolontariat zawodowy i społeczny, doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy, wszechstronne wsparcie asystentury indywidualnej, wielopłaszczyznową diagnozę i Indywidualną Ścieżkę Reintegracji, warsztaty terapeutyczne, wsparcie psychologiczne i psychospołeczne, warsztaty terapeutyczne dla rodzin i wsparcie środowiskowe, usługi opiekuńcze i wsparcie wychowanków pieczy zastępczej, Klub Mieszkańca i zajęcia dla dzieci z rodzicami.

Uczestnicy Projektu działania 6.1.1 otrzymują dodatkowo: ubezpieczenie NNW na cały czas trwania Projektu, materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu na szkolenia/kursy zawodowe, wyżywienie w trakcie szkoleń/kursów zawodowych, zwrot kosztów badań lekarza medycyny pracy przed rozpoczęciem stażu, stypendium stażowe, ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe podczas stażu, zwrot kosztów dojazdu na staż.

Projektem objęte są osoby oraz rodziny zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób bezrobotnych lub biernych zawodowo i osób niepełnosprawnych lub otoczenie osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w zakresie, w jakim jest to niezbędne do aktywizacji społecznej i zawodowej.

Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły okresie od 03.2017r. do 05.2022r.

ZIT II rozpoczyna się 1 stycznia 2021 i zaplanowany jest na 30 miesięcy.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Urzędu Miejskiego w Gdańsku