ul. Biskupia 4, Gdańsk

Podsumowanie działań GCRT

Podsumowanie działań GCRT

Cel projektu był jasny: utworzenie Gdańskiego Centrum Równego Traktowania (GCRT), pierwszej i jak dotąd jedynej w Gdańsku sieci współpracujących organizacji partnerskich, a także miejsca skupiającego w sposób kompleksowy różnorodne działania zmierzające do redukcji zjawiska dyskryminacji i przemocy. Przemocy we wszystkich sześciu przesłankach, ale także ograniczenia ich skutków. Wszystko to w określonym czasie: od 15 kwietnia do końca grudnia 2019 roku.

GCRT było odpowiedzią na pojawiające się sytuacje dyskryminacji i niesprawiedliwego traktowania w Gdańsku – mówi Elżbieta Jachlewska, (Dyrektorka GCRT). – To także odpowiedź na oczekiwania społeczne dotyczące podejmowania przez władze Gdańska konkretnych działań zmierzających do skutecznego zapobiegania przemocy i dyskryminacji w przestrzeni publicznej.

Na początku zawiązano partnerstwo z Fundacją Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA oraz z pięcioma innymi gdańskimi organizacjami, tym samym współtworząc sieć partnerską pod jednym wspólnym szyldem: Gdańskiego Centrum Równego Traktowania. Podczas tworzenia sieci zadbano, by zrzeszone organizacje miały bogate eksperckie doświadczenie i zasoby pozwalające na udzielenie jak najbardziej adekwatnego wsparcia osobom doświadczającym dyskryminacji .

Fundacja Oparcia Społecznego Fosa wraz z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym/Koło w Gdańsku specjalizują się we wspieraniu osób z niepełnosprawnościami, zarówno intelektualnymi, jak i ruchowymi – wyjaśnia Jachlewska. – Fundacja Centrum Praw Kobiet oraz Stowarzyszenie WAGA od dawna zajmują się wsparciem osób doświadczających dyskryminacji ze względu na płeć. Dodatkowo WAGA specjalizuje się w udzielaniu wsparcia osobom starszym. Z kolei Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek w szerokim zakresie pomaga osobom dyskryminowanym ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, czy narodowość.

W sieci znalazło się jeszcze Stowarzyszenie na Rzecz Osób LGBT „Tolerado”, udzielające wsparcia osobom dyskryminowanym ze względu na orientację psychoseksualną, a także Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego – Świetlica Krytyki Politycznej w Trójmieście obejmująca szczególnym wsparciem osoby bezwyznaniowe oraz innego, niż katolickie wyznania.

W projekcie założyliśmy sobie i zrealizowaliśmy różne cele – mówi Marianna Palider Główna Specjalistka ds. wsparcia – To były m.in. pogłębiona diagnoza potrzeb mieszkańców Gdańska oraz weryfikacja istniejącej oferty wsparcia w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy. To także stworzenie trwałej, kompleksowej oferty wsparcia i wypracowanie procedur szybkiego reagowania w przypadkach dyskryminacji i przemocy z nienawiści w Gdańsku. Postawiliśmy też na zwiększenie kompetencji osób świadczących wsparcie i jakość świadczonych usług wsparcia.

W rezultacie ramach tworzenia sieci partnerskiej powstało 7 punktów lokalnych w różnych dzielnicach Gdańska i 1 centrum koordynujące GCRT. Nawiązano stałą współpracę z jednostkami Gminy Gdańsk w zakresie planowania, monitorowania, wdrażania działań ograniczających i eliminujących przejawy dyskryminacji i przemocy w Gdańsku. W tym celu od 15 kwietnia do 31 grudnia 2019 roku zorganizowano 9 spotkań międzysektorowych, m.in z udziałem przedstawicieli jednostek miejskich, z Policją, MOPR, GN, GZDIZ oraz wszystkimi partnerami Centrum. Dodatkowo przedstawicielki i przedstawiciele Gdańskiego Centrum Równego Traktowania brali udział w wielu wydarzeniach organizowanych w Gdańsku, np. przez Rady Dzielnic (m.in spotkanie z mieszkańcami dzielnic Suchanino i Wrzeszcz) czy Wydział Rozwoju Społecznego (spotkanie z dyrektorami szkół i przedszkoli).

Zwiększyliśmy świadomość mieszkańców Gdańska w zakresie istoty problemu dyskryminacji i przemocy oraz działań redukujących ich skutki – wyjaśnia mówi Marianna Palider – Przeprowadziliśmy w tym celu działania informacyjne, postawiliśmy na artykuły i informacje zamieszczane na portalach, czy w prasie pokazujące dobre praktyki w zakresie rozwiązań równościowych. Stworzyliśmy stronę internetową, profile na FB, Instagramie, Twitterze, gdzie na bieżąco pojawiały się artykuły i posty dotyczące działań GCRT oraz komentarze do działań równościowych prowadzonych w Gdańsku. Ponadto przedstawiciele Gdańskiego Centrum Równego Traktowania wykorzystywali wszelkie spotkania i wydarzenia odbywające się w Gdańsku do promowania działalności GCRT. W tym celu np. miało miejsce spotkanie ze studentami Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego podczas ELSA Day, Specjalistka ds. wsparcia przedstawiła zakres działalności GCRT oraz sieć wsparcia wszystkich organizacji współdziałających w tym partnerstwie, a także otworzyła debatę oksfordzką prezentując działania Gdańska w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji, mowie nienawiści i nierównemu traktowaniu.

Podczas dni otwartych Energy Day specjaliści ds. wsparcia wzięli również udział w spotkaniu ze studentami Wydziału Elektroniki Politechniki Gdańskiej. Z kolei Gdańskie Centrum Równego Traktowania gościło delegację studentów zza wschodniej granicy, m.in. z Ukrainy, przedstawiając młodzieży ideę powstania projektu oraz dotychczasowe działania przeprowadzone przez GCRT w ramach pracy na rzecz równego traktowania.

W 2019 roku stworzono, a następnie poszerzono gdańską bazy organizacji/instytucji wspierających mieszkańców w kryzysie oraz utworzono bazy przypadków nierównego traktowania/dyskryminacji i przemocy (rozbudowa bazy www.wsparciewgdansku.pl i rozszerzenie kompetencji informacyjnych Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego (PIK) o tematykę antydyskryminacyjną). Współpraca w tym zakresie przyniosła obopólną korzyść. Organizacje współpracujące częściej korzystają z kompetencji informacyjnych PIK, promując bazę danych oraz sieć gdańskich instytucji i organizacji wspierających poszczególne dyskryminowane grupy.  Zwiększono partycypacyjny sposób podejmowania decyzji (w tym liczbę partnerskich inicjatyw podejmowanych w ramach tzw. partnerstw społecznych) przy okazji wszelkich działań powiązanych z równym traktowaniem i wdrażaniem Modelu na Rzecz Równego Traktowania.

GCRT jest jedną z niewielu tak dużych sieci organizacji partnerskich, współpracujących w ramach jednego projektu – podsumowuje Jachlewska. – Spotkania robocze, międzysektorowe i szkoleniowe przyczyniły się do zacieśnienia współpracy pomiędzy organizacjami tworzącymi sieć i to nie tylko w ramach realizacji wspólnego projektu, ale również lepszego rozumienia działalności każdej z organizacji i rodzących się na tej bazie nowych pomysłów współpracy, wzajemnego wspierania i wykorzystywania potencjałów. Spotkania międzysektorowe znakomicie służyły inicjowaniu lub umacnianiu współpracy pomiędzy gdańskimi instytucjami i jednostkami, a organizacjami pozarządowymi.

Działalność GCRT w liczbach

1934,5 godziny specjalistycznego wsparcia;

771,5 godziny wsparcia eksperckiego, w tym 564 godziny wsparcia psychologicznego oraz 199,5 godziny wsparcia prawnego, a także 8 godzin tłumaczenie dokumentacji;

178 osób, które zgłosiły się telefonicznie bądź osobiście do GCRT;

152 osoby, które skorzystały ze wsparcia, 26 osób przekierowanych do innych organizacji. Wśród tych 152 osób było 100 kobiet i 52 mężczyzn, a średnia wieku wyniosła 40,2 l;

113 godzin asystentury, 13 osób korzystających z asystentury;

55 grup wsparcia, 166 godzin i 493 osób biorących udział w grupach wsparcia;

Wsparcie interwencyjne: łączna liczba spraw 34

9 spotkań międzysektorowych