ul. Biskupia 4, Gdańsk

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia

Zachęta do wpłacania darowizn na konto Stowarzyszenia Waga

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia WAGA w 2020 roku

Centrum Aktywizacji Zawodowo Społecznej

Finansowanie: Europejski Fundusz Społeczny oraz fundusze miejskie Miasta Gdańska, termin realizacji: od  01.03.2017 do 30.09.2022 r. Projekt realizowany jest w dwóch kategoriach: Aktywna Integracja oraz Usługi Społeczne, w partnerstwie z sześcioma organizacjami pozarządowymi, liderem projektu jest Miasto Gdańsk.

Aktywna Integracja skierowana jest do ponad 140 uczestników biernych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym, którzy poprzez doradztwo zawodowe, warsztaty terapeutyczne, wsparcie psychologiczne, wolontariat zawodowy, kursy zawodowe i płatne staże oraz porady pośredniczki pracy i mentoring asystentki poprawiają swoją samoocenę i uzyskują motywację oraz narzędzia do powrotu na rynek pracy.

Usługi Społeczne to projekt, który ma za zadanie wsparcie środowisk o niskim statusie społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych, zagrożonych wykluczeniem i dzieci. W ramach wsparcia oferujemy: udział dzieci w świetlicy Stowarzyszenia, wsparcie Szkoły dla Rodziców, aktywność w Klubie Mieszkańca, porady: prawnika, mediatora i psychologa.

W roku 2020 do projektu Aktywna Integracja przystąpiło 21 osób, 9 osób zdobyło zatrudnienie, 7 osób ukończyło kursy zawodowe a 12 osób odbyło płatne staże zawodowe. W ramach wsparcia większość osób otrzymało porady doradczyni zawodowej oraz opiekę psychologiczną. Do projektu Usług Społecznych przystąpiło 9 osób, z których większość otrzymała wsparcie konsultacyjne w zakresie problemów rodzicielskich, pomoc psychologiczną, prawną i mediacyjną. Zajęcia dla dzieci w formie świetlicy oraz profesjonalne zajęcia aktywizujące dla Seniorów cieszą się nadal ogromną popularnością.

Realizacja obu kategorii projektu od kwietnia 2020 r. odbywała się w reżimie sanitarnym lub zdalnie (on-line i telefonicznie).

 

Centrum Wsparcia Seniora    

Projekt finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny oraz Fundusz Spójności. Realizowany w ramach „Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku” projekt jest skierowany dla osób powyżej 55 roku życia, samotnych, o ograniczonej zdolności do samoobsługi i ograniczonej aktywności społecznej, wymagających przynajmniej częściowej opieki lub pochodzących z rodzin wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym – zamieszkujących na terenie Biskupiej Górki lub Starego Chełmu.

W roku 2020 ze względu na pandemię działaliśmy w większości czasu w trybie zdalnym – rozdawaliśmy pakiety, kontaktowaliśmy się telefonicznie z seniorkami i seniorami oraz służyliśmy pomocą sąsiedzką. Dało to nam możliwość realizacji projektu oraz na bieżąco monitorowanie potrzeb i stanu zdrowia uczestników.

 

Gdańskie Centrum Równego Traktowania                                             

Finansowane ze środków Miasta Gdańska i jest realizacją jednej z najważniejszych rekomendacji uchwalonego w czerwcu 2018 roku Gdańskiego Modelu na rzecz Równego Traktowania. GCRT od 21 października 2020 roku ponownie uruchomiło swoje działania, które będą prowadzone aż do 31.12.2022r.  GCRT to sieć kilku ściśle współpracujących ze sobą organizacji pozarządowych, których zadaniem jest udzielenie wsparcia osobom doświadczającym dyskryminacji. Działalność GCRT jest skoncentrowana przede wszystkim na wspieraniu osób z grup szczególnie narażonych na wykluczenie ze względu na jedną z sześciu głównych przesłanek ustawowych: wiek, płeć, pochodzenie narodowe/przynależność etniczną, religię, wyznanie/ bezwyznaniowość, orientację seksualną/tożsamość płciową oraz stan zdrowia/ niepełnosprawność. Dodatkowo zadaniem GCRT będzie bieżące monitorowanie i diagnozowanie zjawiska występowania przejawów dyskryminacji i przemocy w Gdańsku, w rezultacie umożliwiając wypracowanie rekomendacji kompleksowego modelu wsparcia oraz współtworzenia międzysektorowego modelu współpracy w obszarze zwalczania aktów dyskryminacji i przemocy oraz redukcji ich skutków. W ramach oferty zindywidualizowanej ścieżki wsparcia GCRT może zapewnić pomoc prawną i psychologiczną, wsparcie indywidualne i grupowe, dostęp do tłumaczeń oraz pomocy osoby asystującej. GCRT sukcesywnie poszerza sieć organizacji współpracujących w obszarze wsparcia dla osób doświadczających dyskryminacji. Dodatkowo GCRT będzie prowadziło szkolenia i warsztaty dla profesjonalistów oraz podmiotów pracujących z osobami dyskryminowanymi.

 

Dom Sąsiedzki na Biskupiej Górce

Finansowanie ze środków Miasta Gdańsk w okresie od 01.02.2020 do 31.12.2020r. W ramach działań Domu Sąsiedzkiego były realizowane różnorodne, regularne zajęcia między innymi:

Warsztaty artystyczno- plastyczne dla dzieci: uczestnicy zajęć rozwijali kreatywność, umiejętności manualne, współpracę w grupie, poznawali różne techniki plastyczne i artystyczne.  W związku z pandemią część zajęć odbyła się online, rozdano pakiety zawierające materiały do kreatywnej pracy w domu.

Klub Młodzi Gniewni: w trakcie  spotkań uczestnicy nabywali, ćwiczyli nowe umiejętności społeczne rozwijania zainteresowań, organizowania wolnego czasu. Ćwiczyli działania motywacyjne przy wyborze szkół, wspólnie uczyli się i szukali możliwości realizowania siebie.

Język niemiecki: dla średnio zaawansowanych seniorek i seniorów.

Joga: w czasie zajęć uczestnicy ćwiczyli jogę na matach przy pomocy klocków i taśmy. Ćwiczenia były dopasowane do możliwość uczestników. Z okazji Międzynarodowego Dnia JOGI uczestnicy zajęć oraz zaproszeni goście w dniu 21 czerwca w Amfiteatrze Parku Orunia wykonali „102 powitania słońca”.

 

Klub SENIORYCI

W trakcie spotkań seniorzy dzielili się wrażeniami z odbytych wycieczek, planowali nowe wycieczki, spotkania i wyjścia do kina, odbywały się okazjonalne spotkania, które sprzyjały rozwojowi wiedzy i nowych umiejętności, integracji, wzajemnemu wsparciu i wymianie doświadczeń. Seniorzy uczestniczyli w wielu wydarzeniach organizowanych przez Dom Sąsiedzki i Stowarzyszenie WAGA. Odbyło się wiele wycieczek np. szlakiem ogrodów botanicznych czy zbiorników wodnych. W czasie pandemii i izolacji społecznej seniorzy nawzajem wspierali się robiąc zakupy, dzwoniąc do siebie. Włączyli się i chętnie skorzystali z akcji „Pakiety edukacyjne; „Niezbędnik w Koronie”, Trening Pamięci, Rozmawialnia, Paczka dla seniora. Dzięki takim akcjom seniorzy skorzystali ze wsparcia i nie czuli się osamotnieni w czasie pandemii a czas izolacji społecznej okazał się spokojniejszy i łagodniejszy.

 

Działania zapobiegające psychicznym skutkom COVID 19 

Realizowano w terminie: 2020-10-01 – 2020-12-31
 Ze względu na pandemię zaplanowane spotkania informacyjne zamieniono na pakiety informacyjne „Niezbędnik w Koronie”, który dostarczono 50 osobom. Niezbędnik zawierał w wersji papierowej: informacje „pytania o COVID-19”, propozycje psychologa jak radzić sobie z izolacją społeczną, propozycje (przepisy) dietetyczki jak odpowiednią dietą wzmocnić swój organizm i poprawić nastój. Zaplanowane spotkania grup wsparcia odbywały się online na platformie Zoom i Messenger; w ramach konsultacji psycholożka dzwoniła do potrzebujących wsparcia. Poprzez tego rodzaju działania opieką i wsparciem objęto ogółem 50 seniorów i seniorek. 


 

Teleopieka                                                                                                         

Projekt finansowany ze środków Miasta Gdańska dla Fundacji Gdańskiej. Od 1.08.2019. do 31.12.2020r.; z kontynuacją w 2021 roku. Programem Teleopieki objętych jest 20 osób. Każdy z uczestników otrzymał elektroniczne urządzenie, które w razie zagrożenia życia seniora/seniorki, łączy się z centralnym punktem opieki. Urządzenie ma także przekierowanie bezpośrednio do opiekuna z ramienia Stowarzyszenia Waga. Opiekun co tydzień kontaktuje się z podopiecznymi.

Od początku kwietnia 2020r. przygotowaliśmy drukowane pakiety do samodzielnej pracy kreatywnej dla seniorów objętych Teleopieką.

 

Film „Ebenezer z BG”    

Projekt finansowany ze środków Miasta Gdańsk Wydziału Kultury. Od 15.04.2020 do 31.12.2020r. W produkcji tego filmu udział wzięło ponad pięćdziesięcioro dzieci i młodzieży z Biskupiej Górki i okolic, sceny zimowe kręcono latem, a amatorzy zagrali zawodowo. W roli głównej jako Ebenezer wystąpił profesjonalny aktor, tancerz, reżyser, autor książek i przedstawień dla dzieci – Krzysztof Baliński.

Premiera tego filmu miała miejsce 21 grudnia 2020 roku. Wszystko odbyło się online ze względu na ograniczenia epidemiologiczne, ale na Biskupiej 4 w Gdańsku nie zabrakło gwiazdorskiej ścianki do zdjęć, a młodych aktorów przywiozła limuzyna. Film można obejrzeć na YouTube Stowarzyszenia Waga oraz na portalu gdansk.pl.

 

Biskupia bliżej natury                                                                                          

Wydarzenie finansowane przez Gdański Fundusz Sąsiedzki od 29.06.2020 do 31.11.2020r. Wydarzenie odbyło się 26 września 2020 w programie „Nasadzenia roślin na placu za budynkiem Biskupia 4 miododajna łąka”. W ramach projektu odbyła się prelekcja na temat oddziaływania owadów a szczególnie o pożytecznym oddziałaniu pszczół na ekosystem. Odbyły się również warsztaty dla dzieci robienia pszczółek z włóczki, świec z węzy pszczelarskiej, budowanie domków dla owadów oraz poczęstunek w miododajnym ogrodzie. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Celem zadania była integracja, krzewienie wiedzy ekologicznej, zapoznanie z pozytywnymi warunkami ekosystemu, a także utrwalanie świadomości jak ważna jest pszczoła w przestrzeni miejskiej.

 

Kreatywne pakiety dla seniorów i seniorek                                                 

Projekt współfinansowany przez Pomorski Urząd Marszałkowski. Realizowany w okresie wrzesień – grudzień 2020r. Liczba uczestników, bezpośrednich odbiorców pakietów – ok. 80 osób w wieku emerytalnym ze Skowarcza (gmina Pszczółki) oraz gminy Potęgowo.

Projekt polegał na opracowaniu, przygotowaniu i dystrybucji przez 5 tygodni (raz w tygodniu) w każdej powyższej lokalizacji 125 (w sumie 250) pakietów (około 10 stronicowych) z materiałami plastycznymi, rozwoju osobistego, gimnastyki i dietetyki oraz treningu umysłu.

Pakiety były dostarczane bezpośrednio do miejsc zamieszkania seniorów i seniorek dzięki aktywnemu zaangażowaniu osób z Koła Gospodyń Wiejskich w Skowarczu oraz pracownic socjalnych z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie. Był to przykład znakomitej, ponadlokalnej współpracy. Projekt został oceniony w ankietach ewaluacyjnych (ankietowanymi byli: seniorzy/seniorki oraz lokalne animatorki) bardzo wysoko, jako potrzebny, wspierający osoby starsze, przeciwdziałający izolacji społecznej związanej z zagrożeniem COVID 19.

 

Gdański Senior w Koronie

Projekt finansowany ze środków Miasta Gdańsk Wydziału Rozwoju Społecznego w okresie od 21.10.2020r do 31.12.2020r. Zadanie polegało na zapewnieniu 30 seniorom i seniorkom z Gdańska kompleksowego wsparcia w zakresie przeciwdziałania izolacji społecznej, poczuciu osamotnienia i bezradności osób starszych. Zadanie składało się z czterech modułów:

  • Asystentura – indywidualne, doraźne wsparcie przy robieniu zakupów, towarzyszenie w wizycie do lekarza, wykup leków.
  • Psycholog udzielał wsparcia kontaktując się telefonicznie z podopiecznymi.
  • Pakiety – komplet materiałów do samodzielnej kreatywnej pracy z zakresu plastyki, treningu umysłu, rozwoju osobistego, techniki reminiscencyjnej, gimnastyki. Pakiety dostarczano przez dystrybutorów 1 raz w tygodniu do miejsca zamieszkania seniora/seniorki.
  • Trening umysłu – kreatywne, grupowe, dwugodzinne zajęcia prowadzone zdalnie na platformie Zoom raz w tygodniu.
  •  

Dobra paczka dla seniorów – AGH Gdańsk pomaga   

„Dobra paczka” dla seniorów i seniorek finansowana przez Fundację Gdańską od 15.12.2020 do 31.12.2020r. W ramach akcji „Gdańsk Pomaga” Fundacja Gdańska we współpracy m.in. ze Stowarzyszeniem WAGA, zrealizowała projekt. 54 osoby otrzymały za naszym pośrednictwem paczki, które trafiły do najbardziej potrzebujących seniorów i seniorek z dzielnicy Gdańsk Śródmieście. Warunkiem otrzymania paczki było ukończone 70 lat i niekorzystanie z usług opiekuńczych świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Senior sam decydował jakie produkty chciałby otrzymać. Odpowiadaliśmy za pozyskanie chętnych osób, ustalenie listy produktów, dokonanie zakupów, pakowanie i wręczanie paczek.

 

Weekendowa szkoła, korepetycje     

Weekendowa szkoła była realizowana z środków Miasta Gdańsk, od końca października do końca roku 2020. W każdy weekend dzieci w małych grupach przy wsparciu animatorów oraz wykwalifikowanych nauczycieli-pedagogów utrwalali oraz niwelowali braki w edukacji. Zajęcia były prowadzone w formie zabawy i nauki. W czasie realizacji projektu było objętych około 15 dzieci.

Korepetycje dla młodzieży były finansowane z budżetu Miasta Gdańsk. Wsparciem objęta została młodzież klas 4-8 oraz szkół ponadpodstawowych. Największą popularnością cieszyły się zajęcia z matematyki i j. angielskiego.           

 

Wakacyjna świetlica „Pora na przygodę”  

Projekt finansowany ze środków Miasta Gdańsk WRS w okresie od dnia 15.08.2020r. do dnia 31.08.2020r. Przez dwa tygodnie wakacji grupa dzieci w wieku 6-10 lat skorzystała ze wsparcia animatorów – codziennie w siedzibie Stowarzyszenia WAGA spędzali czas na kreatywnej zabawie. Odbyły się w tym czasie dwie wycieczki – JUMPCity, Park Ewolucji.

 

Podwórka Sąsiedzkiej Energii   

Projekt realizowany jest przez Fundacje Gdańsk ze środków Gminy Miasto Gdańsk w ramach realizacji projektów: „Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku” współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Cyklicznie organizowane zajęcia dla dzieci młodzieży oraz seniorów. Celem wydarzeń jest zwiększanie poczucia odpowiedzialności za miejsca rewitalizowane.

III Święto ulicy BISKUPIEJ

Finansowanie – wydarzenie zostało sfinansowane ze środków Miasta Gdańsk i ofiarnością sponsorów m.in. Biuro Rozwoju Miasta Gdańsk.

III Święto Ulicy Biskupiej zostało zrealizowane w dniu 6.09.2020 r w godzinach 14-18 przy ulicy Biskupiej na Biskupiej Górce. Wzięło w nim udział ok. 300 osób w różnym wieku, były to osoby mieszkające na Biskupiej Górce oraz mieszkańcy i mieszkanki Gdańska, często osoby, które odwiedziły Biskupią Górkę po raz pierwszy, o czym mówili w trakcie rozmów z organizatorami oraz przewodniczce w trakcie spaceru.  W dniu 6.09.2020r. wzdłuż ul. Biskupiej odbył się plener malarski – wspólne malowanie obrazu pt. „Przyszłość Biskupiej Górki oczami naszych gości”. Ustawiono stanowisko rysowania karykatur dla chętnych gości, artyści wystawili swoje prace malarskie, fotograficzne, akwarele, rękodzieło (wyroby z wikliny papierowej, biżuteria, prace szydełkowe). Również młodzież wystawiła swoje prace: rysunki, komiksy. Odbyły się dwa koncerty, spacer historyczny po Biskupiej Górce z przewodniczką. W lokalu Biskupia 4 odbyła się wystawa fotograficzna „Pod dachami Biskupiej Górki” przygotowana przez Stowarzyszenie Biskupia Górka. Na podwórku odbyły się: animacje – gry i zabawy dla dzieci, Rozmawialnia, czyli porozmawiajmy o książkach oraz wspólna biesiada z poczęstunkiem „A mnie jest szkoda lata”.


 

Św. Mikołaj na Biskupiej

Już od dwóch lat na podwórku kamienicy przy ul. Biskupiej 4 jest ustawiana miejska choinka jako świąteczny prezent dla mieszkanek i mieszkańców Biskupiej Górki i symbol zbliżających się Świat Bożego Narodzenia.

W dniu 4 grudnia 2020 r. zastępczyni Prezydentki Miasta Gdańska Pani Monika Chabior uroczyście włączyła lampki na tej choince. Jak jest choinka to… w dniu 6 grudnia na Biskupią Górkę przybył Św. Mikołaj, który w godzinach 17:00 – 18:00 spacerował po ulicy Biskupiej. Kolorowy, rozśpiewany orszak pomocników wraz ze Św. Mikołajem rozdawał paczki spotkanym dzieciom i młodzieży mieszkającej na Biskupiej Górce.

W związku z obostrzeniami epidemicznymi działania prowadzone od marca 2020 były realizowane z zachowaniem wymogów pandemicznych. Części zajęć odbywała się stacjonarnie a część była realizowana online oraz w formie przekazywanych materiałów drukowanych.

Na portalu Stowarzyszenia WAGA ukazywały się filmy instruktażowe z różnorodnych zająć: joga, warsztaty dla dzieci. W formie papierowej – pakiety edukacyjne były dostarczane do domu zainteresowanym uczestników.

Informujemy, że przy realizacji zadań publicznych, stosujemy się do obowiązujących obostrzeń, ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z wystąpieniem stanu epidemii COVID-u, zgodnie z aktualnymi i aktualizowanymi na bieżąco przepisami prawa a także informacjami, zamieszczanymi regularnie na stronie rządowej: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia