ul. Biskupia 4, Gdańsk

Klauzula dostępności

Klauzula dostępności

Działania Stowarzyszenia WAGA uwzględniają dostępność społeczną zgodnie z ustawą z 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w tym: dostępność architektoniczną, cyfrową i komunikacyjno-informacyjną.

Nasze działania cechuje dbałość o środowisko naturalne oraz otwartość i szacunek dla uczestniczek i uczestników bez względu na  wiek, płeć, orientację psychoseksualną, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne i narodowe, wyznanie lub bezwyznaniowość.

Wszystkie przedstawiane dokumenty opracowano zgodnie z wytycznymi dotyczącymi równości szans i niedyskryminacji, w tym z zasadą dostępności dla osób z niepełnosprawnością oraz z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.

Realizowane wydarzenia uwzględniają badania potrzeb i możliwości uczestników i uczestniczek, wynikające np. z sytuacji społeczno – ekonomicznej, stanu zdrowia, wieku lub pochodzenia. Dodatkowo, zespół realizujący zadania przygotowany jest na zapewnienie obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, np. język obcy, język migowy.

W zakresie dostępności architektonicznej, lokalizacja siedziby Stowarzyszenia WAGA zapewnia dostępność dla osób poruszających się komunikacją publiczną (tramwaj, autobus, SKM), miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością, dostęp do siedziby możliwy jest przy wykorzystaniu podjazdu dla wózków. Lokal posiada własny dźwig osobowy oraz dwie toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Stowarzyszenie WAGA organizuje wydarzenia z zapewnieniem neutralności religijnej i w komfortowych warunkach przestrzennych.

Wyposażenie techniczne lokalu pozwala na organizację wydarzeń w dostępności on-line. Transmisje oraz materiały promocyjne i informacyjne realizowane są w sposób przystępny, zapewniający zasadę równości (język wrażliwy na płeć) oraz uwzględniający zgłoszone wcześniej potrzeby.

Zespół posiada dużą wiedzę z zakresu różnorodności i wrażliwości społecznej, a także zasad zrównoważonego rozwoju, co pozwala realizować wydarzenia z dbałością o różnorodność oraz gwarantuje ochronę przed powielaniem stereotypów lub uprzedzeń.

Należy dodać, iż większość członkiń i członków Stowarzyszenia WAGA uczestniczyła w różnych formach szkoleń i warsztatach antydyskryminacyjnych.

Wszystkie nasze projekty są realizowane zgodnie  z zasadami kampanii #gdanskbezplastiku.

Osoba do kontaktu:

Tomasz Różyński, tel. 503962722, stowarzyszenie.waga@gmail.com