ul. Biskupia 4, Gdańsk

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia WAGA z 2021 roku

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia WAGA z 2021 roku

I Centrum Aktywizacji Społeczno Zawodowej

Finansowanie: Europejski Fundusz Społeczny oraz fundusze miejskie Miasta Gdańska, termin realizacji: od 01.03.2017 do 30.09.2022 r.

Projekt realizowany jest w dwóch kategoriach: Aktywna Integracja oraz Usługi Społeczne, w partnerstwie z sześcioma organizacjami pozarządowymi; liderem projektu jest Miasto Gdańsk.

Aktywna Integracja 6.1 skierowana jest do ponad 140 uczestników biernych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym, którzy poprzez doradztwo zawodowe, warsztaty terapeutyczne, wsparcie psychologiczne, kursy zawodowe i płatne staże oraz porady pośredniczki pracy i mentoring asystentki poprawiają swoją samoocenę i uzyskują motywację oraz narzędzia do powrotu na rynek pracy.

W roku 2021 do projektu Aktywna Integracja przystąpiło 19 osób, w tym 2 niepełnosprawnych, 8 osób zdobyło zatrudnienie, 14 osób ukończyło kursy zawodowe i 12 osób odbyło płatne staże zawodowe. W ramach wsparcia większość osób otrzymało porady doradczyni zawodowej, pomoc pośredniczki pracy oraz opiekę psychologiczną. W warsztatach terapii społecznej uczestniczyło 13 osób.

Usługi Społeczne 6.2 to projekt, który ma zadanie wsparcie środowisk o niskim statusie społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych, niezaradnych i dzieci. W ramach wsparcia oferujemy: udział dzieci w świetlicy Stowarzyszenia, wsparcie Szkoły dla Rodziców, aktywność w Klubie Mieszkańca, porady psychologa, prawnika, mediatora.

Do projektu Usług Społecznych przystąpiło 14 osób, z których większość otrzymała wsparcie konsultacyjne w zakresie problemów rodzicielskich, pomoc psychologiczną, prawną i mediacyjną. Zajęcia dla dzieci w formie świetlicy oraz profesjonalne zajęcia aktywizujące dla seniorów cieszą się nadal ogromną popularnością.

W związku ze stanem pandemii, realizacja obu kategorii projektu odbywała się częściowo zdalnie.

II System Aktywizacji Społeczno Zawodowej II

Od marca 2021 r. trwa dodatkowa edycja projektu aktywizacji społeczno – zawodowej mieszkańców Gdańska, nr umowy RPPM.06.01.01-22-0002/20, finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

To bliźniaczy projekt rozszerzony o wsparcie dla osób pracujących, których sytuacja zawodowa nie pozwala na godne życie, a sytuacja pandemiczna jeszcze dodatkowo utrudnia funkcjonowanie ich rodzin. Nowością jest oferowanie wsparcia w ramach funduszów: medycznego, opiekuńczego dla dzieci, wizerunkowego i mieszkaniowego.

Od marca br. do projektu przyjęliśmy już 20 osób, w tym 3 niepełnosprawne. Oprócz wsparcia asystentów, psycholożki, doradczyni zawodowej, pośredniczki pracy i wspomnianych funduszy dodatkowych, uczestnicy i uczestniczki biorą udział w warsztatach kompetencji społecznych i spotkaniach coachingowych.

III Centrum Wsparcia Seniora

Projekt finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Funduszu Społeczny oraz Fundusz Spójności. Realizowany w ramach projektu „Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku”.

Projekt jest skierowany do osób powyżej 55. roku życia, samotnych, o ograniczonej zdolności do samoobsługi i ograniczonej aktywności społecznej, wymagających przynajmniej częściowej opieki lub pochodzących z rodziny wykluczonej społecznie lub zagrożonej wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie Gdańska Biskupia Górka lub Stary Chełm.

W 2021 roku projekt trwał do lipca. Przez te kilka miesięcy realizowaliśmy zajęcia w formie hybrydowej – częściowo seniorzy i seniorki otrzymywali pakiety, a w sytuacji mniejszego zagrożenia pandemicznego zajęcia odbywały się stacjonarne w lokalu. Wszyscy uczestnicy i wszystkie uczestniczki zostały zaszczepione. Zajęcia i pakiety obejmowały treningi pamięci, zajęcia plastyczne, gimnastyczne, grupy wsparcia i terapii grupowej oraz wsparcie indywidualne psychologiczne. Oprócz tego seniorzy mieli możliwość skorzystania z pomocy animatorki i trenerek m.in. w zakupach, umawianiu do lekarza, kontakt telefoniczny w razie potrzeby. Ostatni dzień projektu uczciliśmy spotkaniem z uczestnikami i częściowo z ich rodzinami. 

Od sierpnia do grudnia 2021 realizowaliśmy kontynuację CWS z uwzględnieniem ul. Górki i jej mieszkańców. Projekt został sfinansowany ze środków Miasta Gdańska. Podczas tego okresu odbyło się 5 spotkań związanych z terenami rewitalizowanymi oraz 200 h zajęć dla seniorów i seniorów z Biskupiej Górki i ul. Górki

IV Gdańskie Centrum Równego Traktowania

Finansowane ze środków Miasta Gdańska jest realizacją jednej z najważniejszych rekomendacji uchwalonego w czerwcu 2018 roku Gdańskiego Modelu na rzecz Równego Traktowania.

GCRT od 21 października 2020 roku ponownie uruchomiło swoje działania, które będą prowadzone aż do 31.12.2022r.

GCRT to sieć kilku ściśle współpracujących ze sobą organizacji pozarządowych, których zadaniem jest udzielenie wsparcia osobom doświadczającym dyskryminacji. Działalność GCRT jest skoncentrowana przede wszystkim na wspieraniu osób z grup szczególnie narażonych na wykluczenie ze względu na jedną z sześciu głównych przesłanek ustawowych: wiek, płeć, pochodzenie narodowe/przynależność etniczną, religię, wyznanie/ bezwyznaniowość, orientację seksualną/tożsamość płciową oraz stan zdrowia/ niepełnosprawność.

Dodatkowo zadaniem GCRT będzie bieżące monitorowanie i diagnozowanie zjawiska występowania przejawów dyskryminacji i przemocy w Gdańsku, w rezultacie umożliwiając wypracowanie rekomendacji kompleksowego modelu wsparcia oraz współtworzenia międzysektorowego modelu współpracy w obszarze zwalczania aktów dyskryminacji i przemocy oraz redukcji ich skutków. W ramach oferty zindywidualizowanej ścieżki wsparcia GCRT może zapewnić pomoc prawną i psychologiczną, wsparcie indywidualne i grupowe, dostęp do tłumaczeń oraz pomocy osoby asystującej.

GCRT sukcesywnie poszerza sieć organizacji współpracujących w obszarze wsparcia dla osób doświadczających dyskryminacji. Dodatkowo GCRT będzie prowadziło szkolenia i warsztaty dla profesjonalistów oraz podmiotów pracujących z osobami dyskryminowanymi.

V Dom Sąsiedzki na Biskupiej Górce

Finansowanie ze środków Miasta Gdańsk w okresie od 01.03.2021 do 31.12.2021 r

W ramach działań Domu Sąsiedzkiego były realizowane różne zajęcia, między innymi:

  1. Warsztaty artystyczno plastyczne dla dzieci.

    Uczestnicy zajęć rozwijali kreatywność, umiejętności manualne, współpracę w grupie, poznawali różne techniki plastyczne i artystyczne. W związku z pandemią część zajęć odbyło się online (pakiety zawierające materiały do kreatywnej pracy w domu).

  2. Klub Młodzi Gniewni.

    W trakcie spotkań uczestnicy nabywali, ćwiczyli nowe umiejętności społeczne rozwijania zainteresowań, organizowania wolnego czasu. Ćwiczyli działania motywacyjne przy wyborze szkół. Wspólna nauka i szukanie możliwości realizowania siebie. Realizacja projektu w klubie Młodzi Gniewni z udziałem Przemka Szymańskiego-Obywatela MC, który jest jednym z prekursorów kultury hip-hop w Polsce, nagrywa płyty RAP – wspólnie z młodzieżą napisali swój kawałek, nagrali w studio, wystąpili na scenie i teraz realizują teledysk.

  3. Język niemiecki

W czwartki w godz. 11:00 – 13:00 odbywały się lekcje j. niemieckiego dla średniozaawansowanych seniorek i seniorów.

  1. Co za tą górką?

Cykl spotkań przybliżających kulturę różnych narodów. Zaprosiliśmy gości, mieszkańców innych krajów, turystów, studentów z Polski mieszkających za granicą . Odbyły się prezentacje, wykłady, warsztaty w połączeniu z degustacją potraw oraz napojów. „Zwiedziliśmy” Niderlandy, Gruzję, Ukrainę, Czeczenię, Turcję, Japonię, Indie, Królestwo Mustangu, Wielką Brytanię, Norwegię.

  1. Klub SENIORYCI

W trakcie spotkań seniorzy dzielili się wrażeniami z odbytych wycieczek, planowali nowe. Odbywały się okazjonalne spotkania, które sprzyjały integracji, wzajemnemu wsparciu i wymianie doświadczeń. Seniorzy uczestniczyli w wielu wydarzenia organizowanych przez DS i Stowarzyszenie WAGA. Odbyło się wiele wycieczek np. szlakiem ogrodów botanicznych czy zbiorników wodnych.

  1. Gry planszowe i BINGO

Cyklicznie w piątki odbywały się spotkania przy stoliku: gry planszowe, BINGO. Uczestnicy rozgrywali partyjki gry w kości, SCRABLE, 5 sekund i.inn.

VI Telelopieka

Finansowanie ze środków Miasta Gdańsk dla Fundacji Gdańskiej

Od 1.08.2019r. do 31.12.2020r., kontynuacja w 2021 roku.

Teleopieką objętych jest 20 osób.. Każdy z uczestników otrzymał urządzenie, które łączy się z centralnym punktem opieki. Urządzenie ma także przekierowanie bezpośrednio do opiekuna z ramienia Stowarzyszenia WAGA, opiekun co tydzień kontaktuje się z podopiecznymi.

Od początku kwietnia 2020r. zorganizowaliśmy pakiety dla seniorów objętych teleopieką.

VII Biskupia bliżej natury

Wydarzenie „Biskupa bliżej natury” odbyło się na podwórku za budynkiem ul. Biskupia 4 w Gdańsku 5.06.2021r. oraz 28.08.2021r.

Powstał warzywny ogródek w środku miasta, można spróbować warzywnych przysmaków i miodu z pomorskich pasiek. Posadziliśmy drzewa, stworzyliśmy warzywne bukiety i samodzielnie wykonaną świecę z węzy pszczelarskiej. 

Projekt jest współfinansowany ze środków Miasta Gdańska i Gdańskiego Funduszu Sąsiedzkiego, Fundacja RC.

VIII Dobra Paczka Gdańsk Pomaga

W ramach akcji tuż przed świętami dostarczyliśmy 60 szt. DOBRYCH PACZEK żywnościowych do osób potrzebujących z terenu Biskupiej Górki.

IX Weekendowa szkoła

Dzieci wzięły m.in. udział w grze miejskiej „Zagadka dr. Wolfa”, dzięki której miały okazję poznać bliżej swoją dzielnicę i jej historię. Poznały także gry matematyczne, takie jak „Pentago” czy „Set”. Dzieci uczestniczyły w zajęciach, których celem było zrozumienie fenomenu książek; dowiedziały się, skąd wzięły się książki, jak się zmieniały, w jakich celach ludzie je piszą i z jakich powodów je czytają. W Weekendowej Szkole przeprowadzono również warsztaty z rozwijania myślenia przyczynowo – skutkowego. Szukano odpowiedzi na pytania: Co to jest przyczyna? Co to jest skutek? Dlaczego dane wydarzenia następują po sobie?

Dzieci poznały podstawy pierwszej pomocy. Rozwijały swoje umiejętności językowe ucząc się piosenki „Rain, rain go away” oraz poznając w języku angielskim podstawowe nazwy części ciała. Uczyły się rozróżniać głoski i litery. W ramach Europejskiego Tygodnia Kodowania, dzieci, z wykorzystaniem Coding@Home oraz karcianych gier planszowych Cody Roby, podjęły działania stymulujące myślenie obliczeniowe i rozwijające umiejętności programowania. Gra karciana wymagała od dzieci przewidywania ruchów i układania ich w następujących po sobie ciągach zdarz.

Nie zabrakło zajęć ze wstępu do komunikacji. Dzieci dowiedziały się czym jest komunikacja, co na nią się składa, co robić aby była skuteczna. Ćwiczyły uważne słuchanie i koncentrację odbiorcy. Na kolejnych warsztatach poznały pojęcie asertywności. Dzieci dowiedziały się o stawianiu bezpiecznych granic w kontaktach społecznych. Tworzyły w grupach informacje graficzne związane z asertywnością. Młodzi uczestnicy Weekendowej Szkoły wzięli udział w warsztatach z savoir-vivre.  Zajęcia prowadzone przez 3 miesiące cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Trwały od 4 września do 28 listopada. Ich celem było m. in.  przygotowanie i zachęcenie dzieci do samodzielnej nauki, nadrobienia zaległości w nauce, efektywne spędzenie wolnego czasu w bezpiecznym miejscu oraz wsparcie pedagogiczne.

X Wakacyjna świetlica

Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku od godziny 10:00- 17:00 w siedzibie Stowarzyszenia WAGA zgodnie z zaplanowanymi działaniami/zajęciami oraz zainteresowaniami dzieci uczestniczących.

Każdy uczestnik codziennie otrzymywał pełnowartościowy ciepły posiłek oraz zdrowe przekąski. W trakcie zajęć dzieci brały udział w rożnych formach zabaw i zajęć edukacyjnych, były to m.in. gry terenowe, planszowe, zajęcia artystyczne, gry i zabawy socjoterapeutyczne. Dzieci miały również możliwość w trudnych dla siebie sytuacjach porozmawiania z pedagogiem. Nasze działania odpowiadały przede wszystkim na potrzeby zgłaszane przez dzieci podczas zajęć. Zaplanowane wyjścia poza siedzibę Stowarzyszenia WAGA to m. in. wyjście do kina Helios, wyjście na kąpielisko strzeżone na plaży w Sobieszewie, gdzie dzieci wykonywały rożne zadania terenowe oraz poznawały przyrodę pasa nadmorskiego, całodniowa wycieczka do „Mega Park” w Grudziądzu. Dzięki nim uczestnicy poznali nowe miejsca, w których można spędzać czas wolny, doświadczyli kontaktu z kulturą i sportem. Uczestnicy poznali nowe formy spędzania czasu wolnego, poznali zasady bezpiecznego korzystania z czasu wolnego w przestrzeni publicznej jak i cyfrowej (warsztaty na temat przestrzeni cyfrowej, jak w niej się odnaleźć i jak bezpiecznie z niej korzystać).

Przeprowadzone działania profilaktyczne z uwzględnieniem uzależnień alkoholowego oraz nikotynowego, dostarczyły dzieciom wiedzy na temat skutków zażywania. Działania edukacyjne dostarczyły uczestnikom wiedzy z zakresu zmian zachodzących w okresie dorastania, rozwijane były umiejętności psychologicznych i społecznych tj. nawiązywanie kontaktów, radzenie sobie ze stresem, rozwiązywanie konfliktów. Prowadziliśmy również działania profilaktyczne z elementami strategii alternatyw mające na celu uświadomienie młodzieży uczestniczącej wartości wspólnych działań prospołecznych, ekologicznych i wolontariackich( pomocy koleżeńskiej w wykonywaniu trudnych zadań). Prowadzone zajęcia artystyczne oraz ruchowe dawały szanse integracji uczestników, okrywania nowych talentów oraz zdobywania nowych umiejętności społecznych (praca w grupie, zdrowa rywalizacja, komunikacja społeczna).

XI Podwórka Sąsiedzkiej Energii

Projekt realizowany jest przez Fundację Gdańsk ze środków Gminy Miasto Gdańsk w ramach realizacji projektów: „Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku” współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

Wydarzenia są organizowane cyklicznie. W programie zajęcia dla dzieci, młodzieży oraz seniorów. Wszystkie wydarzenia są organizowane z myślą o wpajaniu poczucia odpowiedzialności za miejsca rewitalizowane.

XII IV Święto ulicy BISKUPIEJ

Wydarzenie zostało sfinansowane ze środków Miasta Gdańsk i dzięki ofiarności sponsorów m.in. Biura Rozwoju Miasta Gdańsk.

IV Święto Ulicy Biskupiej zostało zrealizowane w dniu 5.09.2021r. w godzinach 14.00-19.00 przy ulicy Biskupiej na Biskupiej Górce. Wzięło w nim udział ok. 300 osób w różnym wieku, były to osoby mieszkające na Biskupiej Górce oraz mieszkańcy i mieszkanki Gdańska. Wzdłuż ul. Biskupiej odbył się plener malarski i wspólne malowanie obrazu pt. „Przyszłość Biskupiej Górki oczami naszych gości”. Ustawiono stanowisko rysowania karykatur dla chętnych gości, artyści wystawili swoje prace malarskie, a Stowarzyszenie Artystów Plastyków w Gdańsku zorganizowało wystawę prac członków stowarzyszenia. Była też wstawa prac członków Centrum Wsparcia Seniora. Odbyły się dwa koncerty, spacer historyczny po Biskupiej Górce z przewodniczką oraz przejazd AUTORETRO. W lokalu Biskupia 4 odbyła się wystawa fotograficzna „Nasza dawna BG”. Na podwórku odbyły się: animacje, gry i zabawy dla dzieci, występ Koła Gospodyń Wiejskich ze Skowarcza, biesiada muzyczna.

XIII OTULIMY

Projekt „OtuliMy”, który WAGA realizuje wspólnie ze Stowarzyszeniem Twórczego Rozwoju DyNaMo oraz Punktem Charytatywnym Dary.

Głównym celem akcji jest wsparcie osób w kryzysie bezdomności, ubogich, znajdujących się w ciężkiej sytuacji życiowej, uchodźców i uchodźczyń, osób z rodzin dysfunkcyjnych poprzez dostarczenie im ręcznie wykonanych ciepłych czapek i kocy patchworkowych.

W „OtuliMy” zaangażowały się osoby nie tylko ze Stowarzyszenia WAGA, czy z sieci Żłobków i Przedszkoli Megamocni, ale też z gdańskich szkół takich jak Topolówka, w której nawet odbyła się lekcja z „OtuliMy”, ZSO nr 8, SP nr 44, organizacji pozarządowych takich jak np. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA. Zgłosiło się mnóstwo osób prywatnych.

O „OtuliMy” było też głośno w polskich mediach, takich jak: Gazeta Wyborcza, trójmiasto.pl, Radio Gdańsk, Radio ESKA, TVP 3 Gdańsk, Teleexpress.

Dofinansowano ze środków Miasto Gdańsk.

XIV Św.Mikołaj na Biskupiej

6 grudnia na zaproszenie Stowarzyszenia WAGA wokół choinki zgromadziły się dzieci i seniorzy z BG .Wspólnie śpiewając kolędy przywitali Mikołaja, który rozdawał paczki.

XV Rozświetlenie choinki

Już po raz trzeci na podwórku kamienicy przy ul. Biskupiej 4 jest ustawiana choinka jako świąteczny prezent dla mieszkanek i mieszkańców Biskupiej Górki i symbol zbliżających się Świat Bożego Narodzenia.

XVI W partnerstwie ze Stowarzyszeniem Sportowym ICH WŁASNA LIGA

– prowadzone są co tydzień zajęcia sportowe – piłka nożna dla dzieci oraz kobiet w różnym wieku,

– zorganizowano w ECS I Forum Kobiet Sportu

zorganizowano ogólnopolski turniej Dziewczyny Grają Fair

XVII Wydarzenia dodatkowe, które odbyły się w minionym roku:

– 28.VI. Gala Równości

– wizyty studyjne : BREMA, ECS

– akcje paczki i obiady dla seniora – Gdańsk Pomaga

– wideokonferencje

Informujemy, że przy realizacji zadań publicznych stosujemy się do obowiązujących obostrzeń, ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z wystąpieniem stanu epidemii COVID-u, zgodnie z aktualnymi i aktualizowanymi na bieżąco przepisami prawa, a także informacjami zamieszczanymi regularnie na stronie rządowej: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia