ul. Biskupia 4, Gdańsk

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO „Z KRONIKI MEGO RODU”

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO „Z KRONIKI MEGO RODU”

Konkurs dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

z terenu Miasta Gdańska i gminy Gdańsk 2013 r.

 

§ 1 ORGANIZATOR

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie WAGA, które zajmuje się aktywizacją i obroną praw kobiet i rodzin w życiu zawodowym, społecznym, ekonomicznym i kulturalnym, działaniem na rzecz środowisk twórczych, rozwoju edukacji, oświaty, nauki w poszanowaniu równości na każdej płaszczyźnie życia społecznego, dalej zwanym Organizatorem.

2. Konkurs organizowany jest z grantu Miasta Gdańska w ramach „Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi” w zakresie kultury na rok 2013. Tytuł projektu to „Opowieści gdańskich rodów”.

§ 2 CELE KONKURSU

1. Utrwalenie wspomnień seniorów gdańskich rodów, w tym w szczególności:

a) opowieści związanych z życiem codziennym podczas II wojny światowej, czasów PRL, walką o demokrację, udziałem w strajkach, wystąpieniach,

b) wspomnień z dzieciństwa (dziecięce zabawy, wydarzenia, opis sąsiedztwa, zajęcia w szkole i nauka),

c) tradycji, zwyczajów panujących w danym rodzie, opisy świąt, ze szczególnym uwzględnieniem kultury mniejszości narodowych, wyznaniowych.

2. Propagowanie twórczości literackiej wśród dzieci i młodzieży, zachęcanie do rozwijania zdolności literackich, artystycznych.

3. Rozwijanie umiejętności pisania i posługiwania się poprawną, piękna polszczyzną

4. Wzmacniania tożsamości kulturowej dzieci i młodzieży mieszkającej na terenie Gdańska.

5. Budowanie więzi międzypokoleniowej poprzez gromadzenie informacji przez młode pokolenie od seniorów rodu.

6. Zachowanie szacunku do kultury i tradycji małej ojczyzny.

7. Aktywizacja seniorów i seniorek, poprzez dzielenie się wspomnieniami z młodszym pokoleniem.

§ 3 UCZESTNICY KONKURSU

1. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, które leżą w obrębie administracji Miasta Gdańska, zwanych dalej Uczestniczkami, Uczestnikami.

Prace konkursowe będą rozpatrywane w trzech kategoriach wiekowych:

a) uczniów gdańskich szkół podstawowych, kl. IV-VI

b) uczniów gdańskich gimnazjów, kl. I-III

c) uczniów szkół ponadgimnazjalnych

2. W konkursie mogą wziąć udział Uczestniczki, Uczestnicy z placówek pozaszkolnych, np. domy kultury, świetlice, zgodnie z kryterium wiekowym podanym powyżej oraz dzieci zgłoszone przez rodziców lub prawnych opiekunów – mieszkańcy Gdańska.

3. W Konkursie nie mogą wziąć udziału dzieci i młodzież spokrewnieni z pracownikami Organizatora.

§ 4 OGŁOSZENIE KONKURSU – CZAS TRWANIA

1. Konkurs zostaje ogłoszony z dniem 8 kwietnia 2013 r.

2. Termin przesłania prac upływa 24 maja 2013 r.

3. Prace nadesłane po terminie 24 maja nie będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. Decyduje data stempla pocztowego.

4. W przypadku zgłoszenia niewielkiej liczby uczestników Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu przesyłania prac konkursowych. Nowy termin zostanie ogłoszony na stronie internetowej Organizatora oraz drogą poczty elektronicznej przesłany do placówek szkolnych.

§ 5 PRACE KONKURSOWE

1. Prace konkursowe należy odsyłać do dnia 24 maja 2013 r. na adres:

Stowarzyszenie WAGA

ul. Dragana 9/6

80-807 Gdańsk.

z dopiskiem KONKURS na kopercie.

2. Nie będą rozpatrywane prace konkursowe przesłane na adres mailowy członkini Komisji Konkursowej czy Organizatora.

3. Prace konkursowe mogą w dowolnej formie literackiej przedstawić wspomnienia seniorki, seniora rodu (pamiętnik, list, dziennik, opowiadanie, esej itp.) zgodnie z założeniami tematycznymi podanymi w § 2 pkt 1 .

4. Treść nie może przekraczać 3 stron formatu A4 pisanego czcionką Times New Roman, wielkość czcionki 12, odstępy 1,5 wiersza.

5. Prace Konkursowe Uczestniczki, Uczestnika powinny być opatrzone godłem (pseudonim, np. „Dziadek Henryk”, „Wnuczkowie”). Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę z napisanym godłem, a wewnątrz umieścić kartkę z wszystkimi potrzebnymi danymi Uczestniczki, Uczestnika (załącznik nr 1), w tym:

a) imię i nazwisko

b) wiek, klasa

c) adres domowy Uczestniczki, Uczestnika (w celu zawiadomienia laureatów o terminie Wieczorku Autorskiego)

d) e-mail Uczestniczki, Uczestnika lub jej/jego Rodziców, Opiekunów Prawnych

e) nazwa i adres szkoły, placówki

f) imię i nazwisko nauczyciela zgłaszającego pracę ucznia

g) tytuł pracy konkursowej

h) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym na rozpowszechnianie imienia i nazwiska autora/autorki oraz treści nagrodzonej pracy na stronie internetowej Organizatora oraz poprzez film autorski

i) wyrażenie zgody bohaterki/bohatera pracy konkursowej na upowszechnienie swojego imienia i nazwiska na stronie internetowej Organizatora oraz poprzez film autorski, zdjęcia.

6. Prace należy przesłać w trzech egzemplarzach, każdy opatrzony godłem Uczestniczki, Uczestnika.

7. Praca konkursowa może być napisana tylko przez jedną osobę – Uczestniczkę lub Uczestnika.

8. Praca nie może być wcześniej publikowana.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia pracy konkursowej jeśli zostanie potwierdzone, że Uczestniczka, Uczestnik narusza prawa autorskie lub prawa osobiste osób trzecich.

10. Uczestniczka, Uczestnik (w jej/jego imieniu Rodzic, Opiekun Prawny), zgłaszając się do udziału w Konkursie, wyraża zgodę na przeniesienie praw autorskich majątkowych na Organizatora oraz praw autorskich osobistych, w tym na opublikowanie na stronie internetowej Organizatora fragmentu lub części pracy konkursowej. Organizator nie będzie czerpał żadnych korzyści majątkowych z opublikowania prac.

11. Organizator nie zwraca prac konkursowych Uczestniczkom, Uczestnikom. Będzie można je odebrać osobiście w siedzibie Organizatora w terminie od 23 czerwca do 30 czerwca. Po tym terminie Organizator zastrzega sobie prawo komisyjnego zniszczenia prac konkursowych lub przeniesienia ich do archiwum.

§ 6 PRACA KOMISJI KONKURSOWEJ

1. W Komisji Konkursowej zasiadają:

Agnieszka Mencel – koordynatorka, pomysłodawczyni konkursu. Ukończyła historię na Uniwersytecie Gdańskim, pracuje jako nauczycielka historii. Jest także licencjonowaną przewodniczką po Trójmieście, członkinią Koła Przewodników Miejskich i Terenowych im. Franciszka Mamuszki przy gdańskim oddziale PTTK. Właścicielka firmy ”Gry i Zagadki Mericurius”, autorka i organizatorka gier miejskich i muzealnych, w tym gry dla Muzeum Narodowego w Gdańsku pt. „Szkatuła Opata”, „Skradziona Księga Heweliusza” (gra miejska kończąca Obchody Roku Jana Heweliusza w Gdańsku) czy „Wyzwalanie Zaspalandii” (Noc Murali 2011 r.). Członkini Stowarzyszenia WAGA.

Barbara Piórkowska – poetka, pisarka, dziennikarka, krytyczka literacka, peformerka; absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Gdańskim, rocznik 1974. Autorka czytanej w radiowej Trójce powieści pt. "Szklanka na pająki". Trenerka warsztatów twórczego pisania (m. in. na Festiwalu Rozwoju Osobistego Progressteron). Autorka tekstów do show literackich, audiobooka poetyckiego oraz trzech tomów wierszy. Nominowana do Nagrody Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury "Splendor Gedanensis" za rok 2010. Laureatka nagrody gdańskich bibliotekarzy "Pro Libro Legendo" za rok 2010. W Pałacu Młodzieży w Gdańsku prowadzi Pracownię Kreacji Literackich.

Ewa Baniecka – absolwentka Akademii Teatralnej w Warszawie, ukończyła także filologię polską na Uniwersytecie Gdańskim, doktor literaturoznawstwa. Jej praca doktorska została wydana drukiem: Poezja a projekt egzystencji. W kręgu postaw i tożsamościowych dylematów w twórczości Aleksandra Wata. Autorka powieści dla młodzieży pt. „Jośka. Pamiętnik maturzystki”, „Rok wieloryba” (Wydawnictwo Telbit). W latach 2005-2012 była redaktorką naczelną Wydawnictwa Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej. Publikuje teksty naukowe i recenzje literackie w czasopiśmie „Książki. Magazyn Literacki”. Członkini Stowarzyszenia KomuKulturka i działającej w jego ramach grupy teatralnej, a od niedawna także działającego na rzecz równości Stowarzyszenia WAGA.

2. Komisja Konkursowa bierze pod uwagę i poddaje ocenie następujące elementy pracy konkursowej:

a) podjęta tematyka pracy, w tym interesujące wydarzenie, ciekawie ukazane tradycje, opisy życia codziennego

b) nowatorski sposób prezentacji opowieści, czyli wybrana forma literacka (list, esej, pamiętnik, wywiad itp.)

c) poprawność stylistyczna, językowa, dbanie o piękną polszczyznę

3. Komisja obraduje od 27 maja do 9 czerwca 2013 r.

4. Każda członkini Komisji ma jeden głos, decyzje zapadają zwykłą większością głosów.

5. W przypadku zdobycia przez Uczestniczkę, Uczestnika tej samej liczby głosów, przeprowadza się ponowne głosowanie.

6. Decyzje Komisji są ostateczne i nie podlega od nich odwołanie.

§ 7 WYNIKI KONKURSU-LAUREACI I NAGRODY

1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po 10 czerwca. Informacja zostanie przesłana do szkół biorących udział w konkursie drogą poczty elektronicznej oraz zamieszczona na stronie internetowej Organizatora.

2. Laureaci zostaną dodatkowo powiadomieni listownie.

3. W Konkursie przewidziane są nagrody książkowe i rzeczowe oraz dyplomy dla Laureatów i dyplomy dla autorów prac wyróżnionych.

4. Nie ma możliwości zmiany nagrody książkowej na równowartość pieniężną.

5. Dla nauczycieli zgłaszających prace Uczestniczek, Uczestników przewidziane są zaświadczenia, a dla nauczycieli Laureatów i osób wyróżnionych – dyplomy.

6. Laureaci wraz z bohaterami swoich opowieści, seniorkami i seniorami rodu oraz rodzicami, opiekunami prawnymi, zostaną zaproszeni na Wieczorek Autorski „Z kroniki mojego rodu” w dniu i terminie podanym listownie przez Organizatora. Podczas Wieczorku Laureatom zostaną wręczone nagrody. Laureaci zostaną także poproszeni o zaprezentowanie fragmentów swoich prac. Z seniorami zostaną przeprowadzone krótkie wywiady. Wieczorek będzie filmowany, a film będzie można obejrzeć na stronie internetowej Organizatora.

7. W przypadku braku uczestnictwa Laureatki, Laureata w Wieczorku Autorskim, będzie można osobiście odebrać nagrodę w siedzibie Organizatora do końca lipca 2013 r. lub nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Laureatkę/Laureata, o ile wyraził ona/on taką wolę poprzez wysłanie listu na adres siedziby Organizatora.

8. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora (fragment lub całość pracy). W związku z tym Laureaci mogą zostać poproszeni o dostarczenie swojej pracy w wersji elektronicznej (CD/DVD, pendrive) do siedziby Organizatora lub na wskazany adres mailowy. Laureaci nie mogą rościć sobie żadnych praw majątkowych, w tym zapłaty, za opublikowanie ich pracy lub jej fragmentu na stronie internetowej Organizatora.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestniczka, Uczestnik, przystępując do Konkursu, akceptuje w pełni powyższy regulamin.

2. Informacji o Konkursie udziela koordynatorka konkursu: Agnieszka Mencel.

Pytania proszę kierować na adres mailowy: agnimencel@wp.pl.

Proszę NIE PRZESYŁAĆ na ten adres swoich prac konkursowych, nie będą one uwzględnianie.

3. Wszelkie koszty związane z przybyciem na Wieczorek Autorski, wysłaniem prac konkursowych ponosi Uczestniczka, Uczestnik.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podane dane osobowe Uczestniczki, Uczestnika czy bohaterów ich prac konkursowych.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych na stronie internetowej Organizatora prac konkursowych lub ich fragmentów.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

7. Organizator ma prawo w każdej chwili zmienić punkt regulaminu, termin nadsyłania prac, zasady zorganizowania Wieczorku Autorskiego i inne elementy Konkursu, jeśli wynika to z potrzeb organizacyjnych.

8. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

9. W przypadkach nieokreślonych Regulaminem decyzja należy tylko i wyłącznie do Organizatora.