ul. Biskupia 4, Gdańsk

System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku

System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku

„System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku komponent aktywnej integracji 6.1.1 RPPM.06.01.01-22-0007/16 oraz komponent usług społecznych 6.2.1 RPPM.06.02.01-22-0006/16″

Celem Projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej, zmniejszenie zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym mieszkańców Gdańska poprzez wypracowanie i wdrożenie systemu integracji społeczno-zawodowej oraz usług społecznych.

Projekt realizowany jest przez Miasto Gdańsk w partnerstwie ze Stowarzyszeniem WAGA, Stowarzyszeniem „Wolna Przedsiębiorczość”, Gdańską Fundacją Innowacji Społecznej, Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie, Fundacją Oparcia Społecznego FOSA, Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku, Gdańską Spółdzielnią Socjalną, Regionalnym Centrum Wolontariatu w Gdańsku oraz Stowarzyszeniem Rodzin Pelikan, w okresie od 01.03.2017r. do 30.09.2022r.

Co oferujemy ?

 • Szkolenia i kursy zawodowe
 • Staże pracownicze – płatne
 • Wolontariat zawodowy i społeczny
 • Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy
 • Wszechstronne wsparcie asystentury indywidualnej
 • Wielopłaszczyznową diagnozę i Indywidualną Ścieżkę Reintegracji
 • Warsztaty terapeutyczne
 • Wsparcie psychologiczne i psychospołeczne
 • Warsztaty terapeutyczne dla rodzin i wsparcie środowiskowe
 • Usługi opiekuńcze i wsparcie wychowanków pieczy zastępczej
 • Klub Mieszkańca i Zajęcia dla dzieci z rodzicami  (bardzo bogaty program zajęć)

Uczestnicy Projektu działania 6.1.1 otrzymają dodatkowo: ubezpieczenie NNW na cały czas trwania Projektu, materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu na szkolenia/kursy zawodowe, wyżywienie w trakcie szkoleń/kursów zawodowych, zwrot kosztów badań lekarza medycyny pracy przed rozpoczęciem stażu, stypendium stażowe, ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe podczas stażu, zwrot kosztów dojazdu na staż.

Projektem zostaną objęte osoby oraz rodziny zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób bezrobotnych lub biernych zawodowo i osób niepełnosprawnych lub otoczenie osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w zakresie, w jakim jest to niezbędne do aktywizacji społecznej i zawodowej.

Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły okresie od 03.2017r. do 05.2022r.

Aby wziąć udział w rekrutacji należy:

 • zadzwonić pod numer tel. 513 854 715
 • zgłosić się osobiście do siedziby:  Stowarzyszenia Waga, Gdańsk, ul. Biskupia 4,

Zapraszamy we wtorki, środy i czwartki w godz. 10-14

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Urzędu Miejskiego w Gdańsku